[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country België
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace H084p
settlement Veurne
region West-Vlaanderen
Wij Briffaud bladelin ende franchois hooft Scepen(en) en(de) Ceur(ierders) van veurneambocht doen te weitene allen lieden dat
Clais verauen als dischmeester vanden dissche van s(inte) denijs es comen in ghebanre vierscare met eene(n) wettelike
taleman ende deide toghen en(de) leisen enen chaerter van vichtiene scellinghen paris. siaers eeweliker Rente(n)
beset en(de) gheassigneirt up eene steide met vijf en(de) een half ghemeite(n) lands litel min of meer / ligghende in
de prochie van leinsele te alsulker steide also de vors. chaerter claerlike wel verclaerst / ende de vors. dischmees
ter in de name van den vors. dissche / begheerde te zine ghedaen ten assignemente om dat men de(n) vors. dissche dan
of tachsµ es van verleidene(n) payemente(n) also hi zeit twelke assignement den vors. dischmeester Jn de name va(n)
den vors. dissche wel en(de) wettelike anghewijst es bij maninghe(n) van de(n) hee(re) en(de) bij vonness(e) van der wet omdat te
notene en(de) te plotene tamelike en(de) weiselike te zer Rechter note en(de) niet der buten toter tijt datmen dan of al
scadeloos sal hebben gheheiuen alle payemente(n) en(de) achterstelle(n) van verleide(n) daghe(n) vander vors. eeweliker Rente
en(de) dan of den gronders goede loyale Reikeninghe doen wanneer datmens an hem begheeren zal Jn kennessen
van wareiden hebben wij scepen(en) en(de) Ceur(iers) vors; onse zeiglen ghehanghe(n) andeise l(ett)ren ghedaen Jnt Jaer ons here(n)
m ccc twee en(de) neighentech up de(n) elleiuenste(n) dach van hoymaend


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]