[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1359 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wij peter daen Ende symoen drake Scepenen jn antw(er)pen maken cond / dat vore ons quam jan van zanthouen de lakenmake(re) woenende nu jn de
keystrate / Ende bekende dat hi om(m)e eene sum(m)e ghelds die hem al ende wel es v(er)gouden / v(er)cocht heeft wetteleke Den minister ende den con-
uente vand(er) derder ordenen sente franchiscus jn antw(er)pen ter arme(n) behoef elcs siaers te deelne ghelijc dat hen ghebeden ende bevolen es
alsoe wij v(er)staen( )Drie scellinghe ouder groter tornoyse goed ende custbaer van monten tsconincs van vrancrike dats tewetene enen ouden gulde
nen hellingh van florenchen goed ende custbaer van goude ende van ghewichte vore twaleue der vorseide(r) grote gherekent ofte de werde daer
af jn and(r)en goeden ghelde jaerlike(r) ende Erflek(er) Renten / op sine huis ghestaen jn de keyserstrate tusschen gielijs des meys in jn deen zide
ende jans van ouerscelde jn dand(r)e zide op den hof grond ende op al datt(er) toe behoert Ende daer toe op sine achte bunde(re) ende een vierendeel bund(er)
lands gheleghen buten antw(er)pen bi eenre steeden gheheten den langhen elst / tusschen jans sauweels land jn deen zide ende de strate daer men te wil
rike waert gaet jn dand(r)e zide Dat welke vorseide huis met allen sinen toe behoerten ende dese vorseide achte bunde(re) ende een vierendeel bunder
lands ghehelec ende al de vorseide jan van zanthouen met al den Rechte dat hi daer ane heeft ende houdende es v(er)bonden heeft ende tepande gheset
ouer de vorseide Drie scellinghe ouder groter tornoyse siaers Erfleke(r) renten tegheldene ende tegheuene vanden seluen janne van zanthoue(n)
ende van sinen nacomelinghen den vorseiden minister ende den Conuente erfleke ende ewelec duerende alle jare die ene helft te sente jans daghe
baptisten jn midden zome(re) ende dand(r)e heelft tekerssauonde Ende waert dat de vorseide minister ende tconuent van deser vorseide(r) erfleke(r) Ren-
ten elcs tsiaers niet v(er)gouden en waren telken daghe ende t(er)mine van gheldene ghelijc vorscreuen es ofte binnen eenre maend naest elken daghe
ende t(er)mine vorseid volghende soe heeft de vorseide jan van zanthouen gheloeft dat hi dan ende sine nacomelinghe na die maend alsoe langhe alsi
hier af jn ghebreke vonden wordden van gheldene den vorseiden minister ende den conuente elcs daeghs ghelden ende gheuen souden Eenen ouden gro-
ten tornoysen alse van gherecht(er) ende wettegher scout sonder afcorten ende mindernisse van deser vorseide(r) Erfleke(r) Renten / Waere oec dat zake
dat den vorseiden minister ende den Conuente van allen desen vorscreuenen vorw(er)dden yet ghebrake ane desen vorghenoemden pand soe heeft
de vorseide jan daer toe mede v(er)bonden ende tenen gherechten onderpande gheset hem seluen ende al siin ander goed ruerende ende onruerende dat
hi heeft ende ghewinnen mach Jn kinnessen van desen l(ett)ren bezeghelt met onsen seghelen Ghegheuen jnt [ja] [?] er ons he(re)n alsmen screef m CCC .
vijftech ende achte des dysendaeghs na sente Gheertruden dach gheleghen te half merte

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]