[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Kerkfabriek Kortrijk, Sint-Maartens
idno 41r
Historiek
origPlace N141p
settlement Kortrijk
region West-Vlaanderen
Wij willem vander beke als proefst Ende willem Crommelin Jhan van medele gillis vander steenbrugghe ende Roeger van laerberghe als scepenen Jnde stede
van Curtrike in dese tijt . doen te wetene allen den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren sullen sien of hoeren lesen . dat Jacob vander Cruse ende katheline sijn wettelike
wijf Sijn com(m)en voers ons ende ehbben verkent ende verlijt dat Jhan vanden perre heift Jeghen hemleden ghecocht ende wel betaelt . viertiene scellin
ghe paris. elke siaers te Renten eruelike ghedurende alsulke munte van paris. als ghemeenlike gaen sal inde stede van Curtrike Jaerlix telken daghe
vanden paiementen . De welke eruelike Rente Jacob vander Cruse ende katheline voers. hebben beset ende bewijst Jaerlix te heffene Jhan(n)e vanden perre
voers. of den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren bringhen sal vp twe huse ende eruen dertoebehoerende staende ende ligghende binden scependom(m)e vander stede van
Curtrike buter Riselpoerte deen neffens den andren tusschen goesins keghelers huus ende erue an deene side / Ende Reogers vanden steene huus en(de) erue an
dander side Te gheldene dese voers. eruelike Rente elke siaers te tween paiementen acht(er)uolghende . dats te wetene deene helt te sente baues messe
Ende dander helt tehalf meye daernaest volghende Ende dies sal wesen deerste paiement te sente baues messe eerst com(m)ende . Ende also voert
gheldende van Jare te Jare eruelike ghedurende ende ten voers. terminen . vander welker erueliker Rente beset ende bewijst also voerseit es Jacob ende
katheline voers. ghinghen vte ende ghelensden der of wel ene wettelike naer costume ende vsage vander stede van Curtrike te Jhans bouf vanden perre
voers. . Ende hi Jhan vanden perre voers. was dertoe ghedaen ende derin gheeuret wel ende wettelike naer costume ende vsage voers. . jn kennessen van
wareden hebben wij proefst ende scepenen voerenghenomt dese p(rese)nte l(ett)ren gheseghelt met onsen p(ro)pren seghels vte hanghende . ghemaect en(de) ghegheuen
int Jaer van gratien als men screef dusentich driehondert sesse ende sestich den viertiensten dach in meie

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]