[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 49r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij Scepenen van aelst hughe van zierenbeke ende Gheert de splite(r) Doen te wetene allen lieden dat comen es voor ons Jan van landuit ende heeft ghecocht
ende teenen erffelijken cheynse ghenomen Jeghen mier vrouwen ende den ghemeenen zust(r)en vanden hospitaele van aelst drie roeden ende halue erfs ghe
leghen in de achterstrate tusschen wout(er)s van binnen huyse ende erue an deen sijde / ende Symoen boudens stede an dander sijde om(m)e sesse scellinghe gro
tsiaers vlaemscher mu(n)ten erffelijker Renten / en(de) dese vors erffelijke rente Jaerlijx te betaelene den vors hospitaele ofte haeren zeeke(re)n bode bringhe(r)
des briefs te kerssauonde nv naest com(m)ende en(de) onbegrepen te zine van gheldinghen te onser vrouwen lichtmesse naer volghende en(de) dan emmer
betaelt te zine met alsulken ghelde als ons gheduchte hee(r) de graue van vlaendren dan sal doen ontfaen van zinen cheynse ende Renten binnen zinen
lande van vlaendren / Ende dese vors Sesse scellinghe gro so heeft de vors Jan gheassingneert beset ende bewijst vp tvors erue metten huysinghe(n)
diere hij vp maken sal / En(de) wel es te wetene dat de vors Jan zinen oesyloep heeft buten zinen vors erue achter ende in beeden sijden / Ende dese
vors erffelijke Rente Jaerlijx te betaelne telken kerssauonde also vorseyt eeuweleec ende erffeleec gheduerende . Jn kennessen der waerheyt
ende ter beeden ende neernste v(er)soucke van beeden p(ar)tien so hebben wij scepen(en) vornoemt dese l(ett)ren ghezeghelt met onsen wthanghenden zeghelen
Jnt Jaer ons he(r)en doe men screef Dusentech driehondert neghentech ende sesse den achte ende twijntechsten dach van sporcle.

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]