[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 22r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij scepen(en) van aelst .. Jan vand(er) merct woutre de vremde jan van scoudbrouc en(de) symoen de man . Maken cont en(de)
kinlec allen den ghenen die dese lettren zelen sien of hoeren lesen Dat comen es vore ons wout(re) de vremde
en(de) heeft v(er)kint dat hi es sculdech dien van den hospitale van aelst viertech scellinghe par siaers erffeliker
renten na sinen liue vte siin huus en(de) erue dat tscloppers was staende en(de) gheleghen jn de Cattenst(ra)te tusschen
jonfr meeren van scoudbrouc en(de) lambrechts borsekens was .. En(de) tiene scellinghe par tsiaers erffeliker renten
na siin liif vte siin huus en(de) siin erue daer ter zeluer steden staende en(de) gheleghen dat tser Goessins vanden spiegle
was .. En(de) ware dat sake dat eenech ghebrec ware ane dit vorseide huus en(de) erue dat tscloppers was dese vor-
seide viertech scellinghe par tsiaers ane te verreekene erffelec soe heeft wout(re) de vremde vors gheconsen-
tert en(de) ghewilcort dat men tghebrec verreeke an siin vorseide huus en(de) erue dat tser Goessins was vanden
spiegle vorseit .. Jn kinnessen der waerheit hebbe wij scepen(en) vorghenoemt dese lettren ghezeghelt vthanghende
met onsen zeglen jnt jaer ons he(re)n doe men screef dusentech driehondert en(de) sdeincendaechs na onser vrouwen
dach in haluen oegste

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]