[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen, Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 082r
Historiek
origPlace O728r
settlement regioGeraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Wy heinric bider ghedochenessen van onsen he(r) abt van sente adryaens van Gheroudsberghe maken Cont
ende kenlic allen den ghenen die desen tscaerte(r) zelen sien ofte horen lesen .. Dat voer ons sin Comen Jhan vlieghe
raesse de haghemute(r) louis van dilbeke allaems Crul ende Pieter van den brouke onse laette ende hebben ons
kenlic ghemaect dat vrancke tabbaerts heeft ghecocht ende beiacht wel en(de) wettelic Jeghen Jhanne
dapperhalse viertech schellinghe zuart paris siaers Erfelik(er) renten dats te verstane oude grote Coni(n)x
torn elken gherekent ouer tualef peninghe paris ofte de werde der af in ande(re)n munten Ende dit om(m)e
ene som(m)e van peninghen de welke vrancke vors Jhanne vorenghenomt wel en(de) wettelic vergouden heeft
ter welker renten vors vrancke voerenghenomt es Comen ende der Jn gheerft wel ende te wette
ende heefte(r) al af ghedaen dat hire af sculdech was te doene bi wette naer Costume ende husage van
onsen houe De welke rente vors Jhan dapperhals voerenghenomt heeft beset ende bewyst den voers
vrancken . op drie dachwant mersch lettel min ofte lettel meer de welke gheleghen sin binnen der prochien
van moerbeke op de maerke tusschen piet(er)s mersch van helxse ende gheraerts mersch was van kocken
beke de welke drie dachwant mersch men hout van Ons / Voert soe es te wetene dat Jhan dapperhals
voers ofte sin oer ofte de ghene die dese voers mersch houdende zelen sin . zullen moeten ghelden
vrancken voerenghenomt ofte sinen oere ofte den ghenen die desen tscaerte(r) brinct dese voers
viertech schellinghe paris . Emmer elkes siaers Euwelic durende telken kersauonde ofte
Emmer telken onser vrouwen daghe licht messe daer naest volghende vergouden te sine
Ende es te ware dat sake dat Jhan dapperhals voers ofte sin oer ofte de ghene die desen
voers mersch houdende soude sin / niet engouden vrancken voerenghenomt ofte sin oere
ofte den ghenen die desen tscaerte(r) brochte dese vors rente Emmer elkes siaers Euwelic
durende telken kersauonde ende dat ons(er) vrouwen dach lichtmesse daer naest volghende
ouer lede eer dan dat de vors rente vergouden ware dat dan vrancke voers ofte sin oer
ofte de ghene die desen tscaerte(r) brochte soude moghen hant slaen ane desen voer mersch in
allen den ghelaghen dat hi gheleghen soude sin . Ende houdene Euwelic paysiuelic ghelic haren
ande(re)n goede sonder enech mesbeuren no sonder enech weder segghen van yemene alse
waerbi dat Jhan dapperhals voers . hi no sin oer no de ghene die desen vors mersch houden-
de . soude sin nemmermeer negherande recht der ane Clameren eeschen no ghecrighen
en mochten en ware bi wille ende bi c(on)sente van vrancken voerenghenomt ofte van sinen oere
ofte van den ghenen die desen tscaerte(r) brochte / Ende om(m)e de redene dat wy heinric abt
vors willen ende begheren dat alle dese dinghen bliuen ghehouden Euwelic goet vast ende
ghestade soe hebben wy desen Jeghenwoerdeghen tscaerte(r) bezeghelt met onsen prope(re)n zeghele
hute hanghende bi der beden en(de) bi den versouke van beeden den voers partijen / Ende
hebben ghebeden onsen voerenghenomden laetten dat si willen hanghen hare zeghele met den
onsen ane desen Jeghenwoerdeghen tscaerte(r) Jn kinnessen der wareit Ende wy laette
voerenghenomt hebben ghehanghen onse zeghele ane desen Jeghenwoerdeghen tscaerte(r) met
den zeghele van onsen lieuen ende gheminden he(r) min he(r) den abt vors bi der beden ende bi den
versouke van hem ende van den ande(re)n voerenghenomden partijen De welke tscaerte(r)
was ghemaect ende ghezeghelt Jnt Jaer ons he(re)n alse men screef Dusentech driehondert
tuee ende dertech den zestienden dach van der maent van decembre

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]