[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O117p
settlement Zottegem
region Oost-Vlaanderen
Wij lantscepenen van zottenghem maken Cont ende kenlijc allen den ghene(n) die nu sijn en(de) hier na wesen zelen dat
Gheraerd de ruddere es comen voer ons en(de) heeft v(er)kent en(de) v(er)lijt dat hi heeft ghenomen wel en(de) wettelike om(m)e eene erfelike
rente jeghen willeme van coudenberghe sine stede in allen den ghelaghen dat soe gheleghen es ten weghe dats te v(er)stane
om(m)e neghene en(de) twintich scellinghe paris elcs tsiaers erfelike durende te gheldene jaerlijcs telken kerstauonde
met al soe suilken ghelde alse de heere van den lande sal doen ontfaen van sinen renten Ende dese voernoemde neghene
ende twintich scell paris soe heeft de voers Gheraerd beset en(de) bewijst wel en(de) wettelike den voern willeme en(de)
sinen nacoemers elcs tsiaers erfelike durende op de selue voers stede Ende voert op sijn huus en(de) op sine hofstede in de
selue
stede gheleghen Ende in manieren waere dat sake dat de voers Gheraerd ofte de ghene die dese voernoemde stede
houdende selen sijn niet en golden jaerlijcs de voers neghene en(de) twintich scell par willeme voers ofte sine(n) nacoemers
erfelike durende ten voernoemden daghe jn al der manieren dat voerscreuen es soe mochte willem voers ofte sine
nacomers slaen haer hant an den voernoemden pant ghelijc an haere prop(er) erve Ende soe wie desen jeghenwoerdeghe(n)
tsiaertere bringhen sal mach hinre sijn van der voers Rente(n) in al der maniere(n) dat voersproken es / ende wel es
te wetene dat de voers gheraerd dese voern stede niet en mach aergheren maer altoes beteren Ende om(m)e dat
wij lantscepene(n) voernoemt willen ende begheeren dat alle dese voers dinghen selen bliuen ghehouden Goet vast en(de)
ghestade soe hebben wij lantscepene(n) voers desen ieghenwoerdeghen tsiaertere ghezeghelt met onsen properen zeghele
van onsen scependoeme ute hanghende Jn kenlijcheden van waerrheden Ende behouden elcs mans rechte Dit
was ghedaen jnt jaer ons heeren doe men screef dertienhondert viere ende vijftich den achte(r)sten dach van meye
ten jngaene


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]