[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 136Obis recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wij jan limpiaes ende jan vande(n) morte(re) scepenen(n) jn antw(er)pen maken cond dat vore ons qua(m) heinrijc sud(er)man
coman van almaeingen ende verlide dat hi ghegheue(n) ende bewijst heeft den minist(er) en(de) den co(n)uente van
der derde(r) ordenen sente franciscicus ghestaen in antw(er)pen die viue guldene hallinghe tsiaers erleck(er)
renten die hi heinrijc vormaels v(er)creech jeghen janne boden jans bods zoene op jans eeuerards huis
was op gront en op al datt(er) toe behoert . ghestaen ane de vischmarct tantw(er)pen tusschen willems ee
uerards huise was ane dene side ende den huise gheheeten de craeye ane dande(re) side ghelijc dat
scepene(n) l(et)ren die daer af ghemaect siin begrepen hebben de welke l(et)ren de vors(eide) heinrijc zuderma(n)
den vorghenomde(n) ministe(re) ende c(on)uente ou(er) ghegheuen heeft met allen den rechte dat hi daer ane
houdende was Alsoe dat de vors(eide) minist(er) en co(n)uent Eene vande(n) vors(eiden) viuen guldene(n) hallinghen
erflec hebben ende behouden selen want sij den seluen heinrike daer af gnoech ghedaen hebben
Ende jn deser vorw(er)dden dat de vorgh(enomde) minist(er) en c(on)uent( ) dande(re) viere guldene hallinghe erflak(er)
renten gheuen selen alle jaere alsi vallen en(de) v(er)schinen sele(n) jn aelmoesene(n) en purlec ome gode
vore des vors(eids) heinrijcs ziele in meernissen van sinen testamente den armen p(er)sone die hier na
volghen Dats te wetene den eene(n) guldene hallinc vande(r) viere guldene(n) hallinghen vors(eid) den
armen inde femerie int vors(eid) c(on)uent It(em) eenen guldene(n) hallinc den suste(re)n vand(er) derde(r) ordene
jnde gasthuisstrate thore pottagen te hulpene Ende It(em) eene(n) guldene(n) hallinc den witten suste(re)n
inde cam(er)strate thore pottagen te hulpene Ende eene(n) guldene(n) hallinc den armen int nuwe
gasthuis inde hoeghstrate thore pottagen te helpene mare van alle deser aelmoesene(n) te ghe
uene elcs siaers den p(er)sone(n) die hier boue(n) staen bescreue(n) Soe selen de vors(eide) minist(er) en(de) c(on)uent
onghehouden siin tot dat si de vors(eide) rente ontfaen hebben vanden vors(eide) huis Jn kennissen van
desen l(et)ren bezeg(e)lt met onsen seg(e)len Ghegheue(n) jnt jaer ons he(re)n alsmen screef . M . CCC . ende
tsestich op den achtienden dach vand(er) maent van decembre

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]