[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O127p
settlement Sint-Maria-Oudenhove
region Oost-Vlaanderen
Wij schepenen van sente marien oudenhouen maken cont ende kenlijc allen den ghenen die desen presenten tsaerte(re) zullen
sien ofte horen lesen Dat jan braem in p(ro)peren persoene es commen vore ons als vore heere en(de) vore wet en(de) heeft v(er)kent
wetteleke bi sinen goeden danke en(de) vryen wille Dat hi heeft vercocht wel ende wetteleke Symoene gommare sine huse
ende sine stede in allen den ghelaghen dat se gheleghen en(de) ghestaen es ende hijt houdende was van minen hee(re) van zotteghem
dwelke men heet themelrike Ende voerd die ghelike alle de Eerfachtichede die hi houdende was van minen hee(re) van zotteghe(m)
binnen den schependoeme van sente marien oudenhouen En(de) al dit vors goet omme .eene. zekere somme van ghelde daer
af
dat hem jan braem vors kende wel vernoucht ende al betaelt in goeden ghereeden ghelde van symoene gommare
vorenghen en(de) scalte(re) symoene af quite sinen oere ende sinen nacom(m)ers ou(er) hem zeluen en(de) ou(er) sine nacommers Ende
van al desen vornoomden goede jn alder manieren dat jan braem vorn houdende was so heeft hem jan braem wette
leke
onteerft met vooghde bi kercgheboden alsoe ment sculdech was te ghebiedene ende heuets gheworpen der toe doen
de
al dat hi sculdech was te doene met monde met halme omme hem van den vors goede tonthutene tonteeruene ende
tontgoedene teeweleken daghen bi maninghen van den bailliu ende bi wijsdoeme van schepenen Ende tal desen vornoomde(n)
goede jn alder manieren dat jan braem houdende was binnen den vors schependoeme so es Symoen gommare vors
wetteleke toecommen ende der in gheerft tsinen bouf ende tsinen nacommers omme hemlieden paysiueleke te ghebrukene
te behoudene ende besittene teeweliken daghen alse ziin vry p(ro)per ghecochte goet Ende dede ghenouch den hee(re) den bailliu en(de)
schepenen elken zonderlinghe van sinen Rechte al dat hi sculdech was te doene bi maninghen van den bailliu en(de) bi wijsdoeme
van schepenen Ende alle dese vornoomde dinghen waren ghedaen wel wetteleke en(de) al wetteleke alsoe men se sculdech was
te doene met allen den maninghen ende wetteleken vonnessen diere toe behoorden ghedaen te sine Ende met al dien dat me(n)e
met wette toe sculdech was te doene na vsage en(de) costume van der vierscaren daer tfornoomde goet toe behoort en(de) vierscaert
Ende omme de Redene dat alle dese vornoomde dinghen zullen bliuen goet vast zeker ghestade en(de) wel ghehouden jn alder ma
nieren
dat hier vorscreuen es ende jn kennessen der waerheden so hebben wij schepenen bouenghenoomt desen jeghenworde
ghen
tsaerte(re) gheseghelt met onsen ghemeenen zeghele van onsen schependoeme huut hanghende Dit was ghedaen jnt
jaer ons heeren doe men screef .dertienhondert. zesse. ende zeuentich. den .achtiensten dach van Ouxtmaende


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]