[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Brugge
repository Rijksarchief Brugge
collection Oorkonden met Blauwe Nummers
idno 2390r
Historiek
origPlace I154p
settlement Maldegem
region Oost-Vlaanderen
WJ heynric stru / piet(er) de heerde willem vromoud willem van praet Claeys F. philips .F. dierkins en(de) jan
Ruweel / scepene(n) jn maldeghem in dien tiden als dit was ghedaen doen tew etene allen den ghoene(n) die deze lett(r)en sullen
sien jof horen lesen dat quame(n) vooro ns als voor scepene(n) vors. willem .F. wout(er)s van der lenden en(de) kateline
siin wettelike wijf en(de) gaven alme en(de) wettelike ghifte jacop gabers poortere jn brucghe van viere(n) ghemete(n)
en(de) een alf ymet beede lands boschs en(de) wedou [?] s lettel min jof meer licghende en(de) staende binne(n)s de ambochte van
maldeghem en(de) binne(n) der prochie van sente lauweree(n)s meten suudende andien wech daer jacop f. ghee
raerds wilen wone(n)de was gillis die paerme(n)tier es naest gheland an die westzijde en(de) jan f. jacops gheeraedsons [sic] an
die hoostzide en(de) al daer so ghincs willem en(de) kateline siin wijf vors. van al deze(n) vorseiden lande bosche en(de) weden
wettelike te buten en(de) jacop gabers vors. die ghincs wettelike te binne(n) en(de) sij weddens hem tie wette te
waerne vry en(de) quite tieghens helken meensche met tualef grot(en) tornoyze(n) syaers gaende van elken ghemete
Ende al daer so quame(n) jacop gabers vors. en(de) joncvrouwe kateline siin wettelike wijf en(de) gaven aldaer
wettelike al dit vorseide land boschs en(de) weden weder willem f. wout(er)s van der lende en(de) kateline(n) siine wive
vors. En(de) viere ghemete en(de) een alf ymet ende sestie(n) Roeden beede lands boschs en(de) wedens lettel min jof meer
daer toe licghende binne(n)s den vorseyden ambochte en(de) bins der vorseyder prochie te also sulker stede als hier naer
bescreven staed te heenen aerveliken seynse Omme helleuene scelghe grot(er) tornoyzen syaers heeweliker
en(de) aerveliker Renten heewelike en(de) aervelike gheduurende Clakeloos heffende en(de) wech draghens bouenal
datter huute gaed en(de) die te betaelnde jacop en(de) siine(n) wive vors. of aren nacomers van nv sente maertins
messe heerst Come(n) sal houer een jaer en(de) also voord van jare te jare heewelike en(de) aervelike ghedure(n)
de / En(de) voord es te wetene deze vorseide viere ghemete en(de) ee [sic] alf en(de) sestienRoeden beede lands boschs en(de) wedens
hoofden vp die vakeleet hughe taerwin es naest gheland of eenzide en(de) mattheeus f. willem heinsons of ander
sijde en(de) hier huute gaet elx yaers tuintich grot(en) tornoysen en(de) eene(n) alue(n) van alde(n) hoope En(de) al daer so wedde(n)
en(de) gheloueden jacop gabers en(de) joncvrouwe kateline siin wijf vors. willem van der lenden en(de) kat(eline) siine(n) wive
vors. vp vaerd en(de) of vaerd te notene en(de) te plotene te berghene en(de) te daelne vp al dit vorseide goed te heweliken
daghe(n) tieghens helken meensche hou(er) are vri heeghen goed Om(m)e dese(n) vorseide Rente(n) syaers en(de) met deser vorsey
der Rente syaers daer huute gaende Jn kennessen van allen dezen dinghen ende der wareden so heben wy scepe
ne(n) vors. deze lettere(n) gheseghelt huutanghende met onzen seghelen dit was ghedaen jnt yaer ons he(r)en
als men screef dusentich drie onder[t] neghene en(de) vichtich vp den tuintichsten dach van October

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]