[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Kerkfabriek Kortrijk, Sint-Maartens
idno 59r
Historiek
origPlace N141p
settlement Kortrijk
region West-Vlaanderen
Wij Jhan staec alse Proefst Ende willem vanden leene gillis dibboud Rugger van laerberghe ende Jhan maes alss cepenen Jnde stede van Curtrike
in dese tijt Doen te wetene allen den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren sullen sien of hoeren lesen Dat trise sgraeuwen es com(m)en voer ons Ende heift
verkent ende verlijt dat Joris achillis heift Jeghen hare ghecocht ende welbetaelt Seuene scellinghe paris. elke siaers te Renten eruelike ghe
durende alsulke munte van paris. als ghemeenlike gaen sal inde stede van Curtrike Jaerlix telken daghe vanden paiemente De welke eruelike
Rente trise voers. heift beset ende bewijst Jorisse voers. of den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren bringhen sal jaerlix te heffene ende te Reekene vp hare huus
ende erue dertoebehoerende staende ende ligghende binden scependom(m)e binder stede van Curtrike inde haerlebeke strate tusschen marien smeesters
huus ende erue an deene side Ende Jhan Colloys huus en(de) erue an dander side Te gheldene dese voers. eruelike Rente elke siaers teenen paiemente
dats te wetene te sente bamesse Ende dies sal wesen deerste paiement te sente bamesse eerst com(m)ende Ende also voert gheldende van Jare te Jare
eruelike ghedurende ende ten voers. daghe Vander welker erueliker Rente beset ende bewijst also voers. es trise voers. ghinc vte ende ghelensde
der of wel ende wettelike naer costume ende vsage vander stede van Curtrike te Joris bouf voers. . Jn kennessen van wareden hebben wij
proefst ende scepenen voerenghenomt dese p(rese)nte l(ett)ren gheseghelt met onsen p(ro)pren seghels vtehanghende ghemaect ende gheghuen int Jaer
van gratien als men screef dusentich drie hondert enghene ende sestich den vichtiensten dach in septembre

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]