[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Begijnhof (te Aalst)
idno 067r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij scepen(en) van Aelst Jan salaert ende Jan van londersele doen te wetene allen lieden dat com(m)en siin voor ons Jan van suep
pelaer ende heyle sijn wetteghe wijf / ende hebben ghecocht en(de) ghecreghen en(de) teenen erffelijken cheynse ghenomen Jeghen
Janne loetaerde eene stede ghestaen ende gheleghen in den somp(er)soec tusschen hugs stede van den zijpe an deen zijde
Ende colijn vrancs stede an dander zijde in alder manieren dat so ghestaen ende gheleghen es om(m)e zesse scellinghe
gro torn vlaenderscher munten tsiaers erffelijker Renten die te gheldene en(de) te betaelne Janne loetaerde vors. of
den bringher des(er) l(ett)ren nv te kerssauonde yerst com(m)ende of tons(er) vrouwen daghe lichtmesse daer naest volghende
onbegrepen te sijne van paymente te doene en(de) dan emmer al betaelt te sijne en(de) also voort ane van Jare te Jare
euwelijc en(de) erffelijc duerende En(de) waert also dat dese erffelijke Rente niet betaelt en ware telken ons(er) vrouwen daghe
lijchtmesse also vors es so mach Jan loetaert vorn of de bringhe(r) des(er) l(ett)ren sijn hand slaen an dese vors stede in alder
manieren dat so dan ghestaen ende gheleghen sijn sal notende plotende berghende dalende vromende ontvromende
ghelijc sijnen p(ro)peren goede toeter tijd dat hi al wl betaelt sijn sal Ende dat bij des(er) condicien mids dat Jan van suep pelaer vors tconsent wettelijc vor ons ghedan heeft en(de) gehwilcuert ou(er) hem zeluen ou(er) sijn oyr en(de) nacom(m)ers te
euwelijken daghen Ende wel es te wetene dat jan van sneppelaer sal betalen twintich scelle paris tsiaers die
van voren wter stede ghinghen in mindernessen van den zesse scell gro vors voort heeft hi belooft de vors
stede nem(m)ermeer te verzwaerne no te becom(m)erne in gheener manieren maer de vors stede altoes te beterne Ende
om(m)e dat alle dese vors pointe sullen bliuen goet vast ghestade en(de) wel ghehouden sonder fraude en(de) arghenlyst
ende vte beden ende neersten versouke van p(ar)tien so hebben wij scepen(en) bouenghen dese l(ett)ren gheseghelt met onsen
p(ro)peren zeghelen wthanghende Jnt Jaer ons he(r)en dusentich driehondert neghentic en(de) neghene den tiensten
dach in december

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]