[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Kerkfabriek Kortrijk, Sint-Maartens
idno 31r
Historiek
origPlace N141p
settlement Kortrijk
region West-Vlaanderen
Wi . Martin staec als profst ende Rugger de costre Jhan bollaert Jhan dam(m)an ende Jhan van medele als Scepenen in de stede van curt(ri)ke in dese tijt Doen te
wetene allen den ghenen die dese p(rese)nte lettren zullen sien of hoeren lesen Dat Jhan van den ghenste ende marie ziin wettelike wijf ziin com(m)en voer ons ..
Ende hebben verkent ende verliit dat gillis van der steenbrugghe heft Jeghen hemlieden ghecocht ende wel betaelt .. Drie pont ende viue scellinghe
paris. elke siaers te Renten eruelike ghedurende alsulke munte van paris. als ghemeenlike gaen zal in de stede van curtrike Jaerlix telken daghe
van den paiementen De welke eruelike Rente voers. Jhan van den ghenste ende marie ziin wettelike wiif voers. hebben beset ende bewijst gillise van
der steenbrugghe voerenghenomt of den ghenen die dese p(rese)nte lettren bringhen zal te heffene ende te Reekene Jaerlix vp harelieder huus ende erue
Dat si hebben staende ende ligghende bin der stede van curtrike [?] ten coernehuse naest Jstaes zouteners huus ende erue an deen zide ende eenen
straetkine an dander zide dwelke huus ende erue plach toe te behoerne Rugger den zworten .. Te gheldene dese voers. eruelike Rente elke siaers
te tween paiementen achteruolghende Dats te wetene deen helt te aller helenghen messe erst com(m)ende Ende dander helt te meyedaghe daer naest
volghende Ende alsoe voert gheldende van Jare te Jare eruelike ghedurende ende ten voerseiden terminen . Ende wel was verclaert dat vten voers. huus
ende erue gaet Jaelix te Renten vichtiene scellinghe drie pen(n)inghe ende eenen hallinc paris. siaers lettel min of lettel meer voers dese Rente Ende
van desen voers. dire ponden ende viue scellinghen par. siaers erueliker Renten beset alsoet voers. es So ghinghen vte Jhan van den ghenste ende
marie ziin wettelike wiif voers. ende ghelensden wel ende wettelike na costume ende vsage van der stede van curt(ri)ke te gillis vander steendbrugghe bouf
voerenghenomt Ende hi gillis was der toeghedaen ende der in gheeruet wel ende wettelike an costume ende vsage vander voers. stede van Curtrike
Jn kennessen van wareden ehbben wi Profst ende Scepenen voerenghenomt dese p(rese)nte l(ett)ren ghezeghelt met onsen p(ro)pren zeghels vtehanghende Ghemaect
ende ghegheuen int Jaer van gracien als men screef duzentech drie hondert achte ende vichtech . den Een ende dertechsten dach in laumaent

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]