[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Kerkfabriek Kortrijk, Sint-Maartens
idno 40r
Historiek
origPlace N141p
settlement Kortrijk
region West-Vlaanderen
Wij willem vander beke Als proefst Ende willem vanden leene gillis vander steenbrugghe wouter vander strate ende Jhan van medele als scepen(en) Jnde
stede van Curtrike in dese tijt . Doen te wetene alen den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren sullen sien of hoeren lesen . dat Jhan van ghend ende Joncvauwe wille
mine sijn wettelike wijf . Sijn com(m)en voer ons ende hebben verkent ende verlijt dat Jhan bouchier heift Jeghen hemleden ghecocht en(de) wel betaelt te Joncvr.
beatrisen sauerijs bouf twe ende vichtech scellinghe ende elleuen pen(n)inghe par. elke siaers te Renten eruelike ghedurende alsulke munte van paris.
als ghemeenlike gaen sal inde stede van Curtrike Jaerlix telken daghe vanden paiementen . De welke eruelike Rente Jhan van ghend ende Joncvrauwe
willemine sijn wettelike wijf voers. hebben beset ende bewijst Jaerlix te heffene ende te Reekene Jhan bouchiere of den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren bringhe(n)
sal vp twe huse en(de) eruen dertoebehoerende staende ende ligghende binder stede van Curtrike deen neffens den andren tusschen wouters van steelande huus
en(de) erue an deen side Ende Jhan coerens huus en(de) erue an dander side / toebehoerende de voers. twe huse en(de) eruen in desen tijt deen Jhanne vander me
[?] diemen seit van [put]erine / ende dander Jhan segaerde . Dats te wetene upt huus ende erue toebehoerende Jhan(n)e vander me[nil]ge diemen seit van
[?] voers. viere en(de) twintich scellinghe en(de) sesse pen(n)inghe par. Ende vpt huus en(de) erue toebehoerende Jhan segaerde voers. achte ende twintich
[?] ende viue pen(n)inghe par. . Te gheldene dese voers. eruelike Rente elke siaers te tween paiementen . dats te wetene de veire ende twintich
s[cellin]ghe en(de) sesse pen(n)inghe paris. te sente peiters daghe inganc van oustmaent . Ende de achte ende twintich scellinghe ende viue pen(n)inghe paris.
te sente maertins messe daernaest volghende . Ende dies gheualt deerste paiement te sente pieters daghe inghanc van oustmaent eerst com(m)ende
Ende also voert gheldende van Jare te Jare eruelike ghedurende ende ten voers. terminen. Vander welker erueliker Rente beset ende bewijst also voer
seit es Jhan van ghend en(de) Joncvr. willemine voers. ghenghen vte ende ghelensden der of wel ende wettelike naer costume en(de) vsage vander stede
van Curtrike te Joncvr. beatrisen sauerijs bouf voers. . Ende soe Joncvr. beatrise voers. was dertoe gehdaen en(de) derin gheruet wel en(de) wettelike naer
costume ende vsage vander stede van Curtrike voers. . Jn kennessen van wareden hebben wij proefst ende scepenen voerenghenoumt dese presente
l(ett)ren gheseghelt met onsen p(ro)pren seghels vte hanghende . ghemaect en(de) ghegheuen int Jaer van gra[t]ien als men screef dusentich drie hondert
viue ende sestich den elleuensten dach in maerte

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]