[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Mechelen
repository Stadsarchief Mechelen
collection OCMW Archief
idno 5353 recto
Historiek
origPlace K336p
settlement Rijmenam
region Antwerpen
Wj woute(re) de neve / gieliis wolfaert / jan vander speckene(n) / en(de) wouter ennekens / late ons liefs ghemins peters van hofstade(n) jnde prochie van Ry
menam doen Cont allen lieden dat Come(n) es vore den Rechte(re) En(de) vore ons henriic mertens wilen was heinriix mertens sone en(de) heeft ghekent en(de) ghe
liic dat hi vercocht heeft witteleke en(de) wale gherarde den graue / elleue muddeke(n) pacht euenen tsaers erfelex pachts te gildene ende te leuerne jarliix tallen
kerssauonde den here vanden lande dart de vorghenomde gherardt begheert En(de) ware oec dat sake dat den vorghenomde(n) g(er)arde ochte sine nacomelinghen
quame Cost ochte scade datten vorghenomde(n) here niet betalt en ware de vorghenomde euene so soude de vorghenomde heinriic ochte siin goet die(n)
cost en(de) die scade op Rechte(n) en(de) ghilde(n) dar af dat de vorghenomde henriic tene(n) onderpande gheset heeft / een virendeel lants mette(n) huussinghen die
dar op steet mette(n) gronde luttel min ochte luttel meer ghelege(n) jnde prochye van Rymenam peters goet vande(n) Rode jn deen side / en(de) jan cottens goet
jn dander side gheleghe(n) En(de) onderhalf vierendeel lants mette(n) gronde luttel min ochte luttel meer gheleghe(n) jnde prochye van Rymena(m) jans
goet vanden houe jn deen deen side / en(de) yden andries goet jn dander side gheleghen / gheliic als me(n) houdende es van onsen heren gheminden pete(re)n van hof
staden ware oec dat sake dat me(n) dese vorghenomde euene niet en gaue van jare te jare gheliic alse vorgheseegt es / so soude de vorghenomde g(er)ard
siin hant slaen ane desen vorghenomde(n) onderpant gheliic alse een vonnisse wisen soude / En(de) hir toe es ghesciet al datt(er) toe sculdech was te ghesciene
mette(n) vonnisse en(de) mette(n) Rechte En(de) gheen poynt van Rechte acht(er) ghelate(n) En(de) om(m)e dat wj late vorghenomdt wale wete(n) dat dit aldus vore
ons ghesciet es en(de) wj ghene segle en hebbe(n) so bidden wj goeden wisen eersame(n) lieden scepene(n) vanden houe van beffe(re) ghemeinleke onser lieu(er) gheminder
vrouwen .. vrouwe machtelden hertoghinne van Ghelre .. vrouwe des lands van mechle dat si haren seeghel hanghe(n) ane dese l(ett)ren jn kennissen
der warheyt / En(de) ou(er) mids der beden der late ender p(ar)tyen vorghenomdt so hebben wj scepene(n) vorghenomdt onsen ghemeyne(n) seeghel ghehan
ghen ane dese lette(re)n jn ghetughenissen der warheyt behoudeleke altoes jeghenwelken sine(n) Rechte / Ghedaen jnt jar ons heren doe(n) me(n) screef . M . CCC
tachtentech en(de) een te half meye

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]