[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O098p
settlement Oudenaarde
region Oost-Vlaanderen
kenlijc zij allen lieden dat mathijs van der kauchieren heeft ghecocht Ende ghecreghen By goeder ghetrauwer vorworden en(de) Coepe jeghen lijsbetten teikins bi den
toedoene van pietren van dendermonde haren wettel(eken) man en(de) voeght / en(de) jeghen Callen teikins kerstiaen teikins docht(er) bi claren van der scelden eene Erue ligghende
van in de peperstrate gaende toete den hents straetkine .xxiiij. Roeden groet lettel mijn Ofte meer met .v. sc par siaers Erfeleker hauder Renten der vte gaende den
aermen van auden(aer)de Ende Om(m)e .xl. sc par siaers Erfeleker Renten die mathijs vors hier bouen lijsbetten en(de) Callen vors gheue(n) moet elc siaers Eeweleec en(de) Erfeleec
duerende te gheldene en(de) te betaelne deerste paiment en(de) deerste .xl. sc par te kersauonde als men scriuen sal .m.CCCC. en(de) alsoe voert telken kersauonde Eeweleec
Ende Erfeleec en(de) es te wetene dat mathijs vors op de vors Erue stellen en(de) setten moet Ofte doen doen .Een. huus wert zijnde .xiij. lb par teenen haboete ende dat
der Op laten en(de) hauden staende Ende toete diere tijt dat hi dat ghedaen sal hebben so heeuet mathijs vors gheloeft en(de) bewijst op zijn huus en(de) Erue staende in de
peperstrate en(de) als hi daboet op de vors Erue gheset sal hebben alsoe vors es dan so sal zine vors Erue der af Ontsleghen zijn de welke vors .xl. s par suaers
toe behoeren lijsbetten vors deen heelt en(de) Callen vors dander heelt van welker Eruen hare lijsbette vors met piet(re)n vors als met haren wettel(eken) man ende voeght
Ende de voeghde van den weesen in den name van Callen harer weesen vors heml(ieden) wel en(de) wettel(eke) Onthuut en(de) Ondeerft hebben Ende doe so wassere mathijs
vors wel en(de) wettel(eke) toe ghedaen en(de) der in gheheereft en(de) waerscheep ghedaen jaer en(de) dach naer Costume en(de) vsage van der vriheden altoes behauden lijsbetten
Ende Callen vors hare vors .xl. s par siaers de welke .xl. sc par siaers Erfeleker Renten mathijs vors heeft belooft bewijst en(de) beset op de vors Erue en(de)
haboet alsoe voren verclaert jn kenness(en) van wareden so hebben wy franss(ois) Crupenninc franss(ois) van der Crayen En(de) jan jacops als schep(e)n(en) in auden(aer)de in desen tijt dese
p(rese)nte Cyrog(ra)phie ghezeghelt elc Onser met zinen p(ro)pren zeghele vte hanghende dit was ghedaen jnt jaer .xiijC.iiijxx. en(de) xix den .xxviij.ste(n) dach van septembre


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]