[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O117p
settlement Zottegem
region Oost-Vlaanderen
Wij lantscepenen van zottenghem maken Cont ende kenlijc allen den ghenen die nu sijn ende hier na wesen selen dat jan van
der hoeuen
heeft ghecocht ende ghecreghen wel ende wettelike jeghen lieuine den costere van sente goerics ondennouen twalef scel
linghe
paris tsiaers erfelike durende te gheldene jaerlijcs telken kerstauonde // ende te betaelne met al sulken ghelde alse de hee(re)
van den lande sal doen ontfaen jaerlijcs van sinen renten Ende dese voernoemde twalef scellinghe paris soe heeft de voers
lieuin beset ende bewijst wel ende wettelike den voers janne ende sinen nacomers erfelike durende op de tweedeel van eene(n)
half buu(n)re lants gheleghen ten poele / ende voert op viue ende twintich roeden mersch gheleghen int paradijs Ende
ware dat sake dat lieuijn voers ofte de ghene die dese voers ervachtichede houden selen niet en gouden jaerlijcs
dese voernoemde twalef scellinghe paris janne voers ende sinen nacomers erfelike durende ten daghe ghelijc dat
voersproken es soe mochte jan voers ofte sine nacomers slaen haere hant an den voernoemden pant ghelijc an
haer proper erve ende wie desen ieghenwoerdeghen tsiaertere bringhen sal mach jnre sijn van deser voers re(n)ten
Ende wel es te wetene dat dese voernoemde rente Gheraerde tsvoers jans wettelike soene es gheuallen in sinen deel
na de doot van sinen vader ende de voers gheraerd esser af in possessien van heffene in der manieren ghelijc dat
voersproken es Ende omme dat wij lantscepenen voernoemt willen ende begheeren dat alle dese voers voerwaerde(n)
selen bliuen ghehouden Goet vast ende ghestade soe hebben wij lantscepenen voers desen jeghenwoerdeghen
tsiaertere ghezeghelt met onsen properen zeghele van onsen scependoeme ute hanghende Jn kenlijcheden van
waerheden ende behouden elcs mans rechte Dit was ghedaen Jnt jaer ons heeren doe men screef dertien
hondert
.liii. sdonr[ed]aghes voer der heilegher crucen dach jn spelmaende


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]