[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Kerkfabriek Kortrijk, Sint-Maartens
idno 29r
Historiek
origPlace N141p
settlement Kortrijk
region West-Vlaanderen
Wi rugger de costre als profst ende mathiis staec Jhan bollaert gillis dibboud ende Rugger van den houte als scepenen in de stede van
Curtrike in dese tijt Doen te wetene allen den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren zullen sien of hoeren lesen .. Dat walewein robe lombaert es com(m)en
voer ons .. Ende heft verkent ende verliit dat gillis van der steenbrughe heft Jeghen hem ghecocht ende wel betaelt zeuen ende dertech
scellinghe ende Sesse pen(n)inghe paris. elke siaers te Renten eruelike ghedurende alsulke munte van paris. als ghemeenlike gaen zal in de
stede van curtrike Jaerlix telken daghe van den paiementen . Dewelke eruelike Rente vors. walewein voers. heft beset ende bewiist den
voernomden gillise van der stenbrugghe of den ghenen die dese presente lettren bringhen zal te heffene ende te Reekene Jaerlix vp Jhans
pagen huus ende erue staende ende ligghende bin der stede van curtrike an de west zide van der maerct tusschen zeghers crudeners huus
ende erue an deen zide ende Jhans plancaerts huus ende erue an dander zide . Dewelke eruelike Rente voers. es van der eerster ende ende
Rente gaende vten voers. huus ende erue Ende plach toe te behoerne hughen ferrante ende Joncvrauwe anneesen van halle sinen wiue
ende daer na pieter [thoen]e den voller .. Ende walewein [robe] voers. was wettelike com(m)en ter voers. Renten bi wetteliken claghen van sculden
die hem pieter [thoen] voers. sculdech was ende bi wetteliken ofwinninghen ghedaen ter vierscare na costume ende vsage van der stede
van curtrike Te gheldene dese voers. eruelike Rent elke siaers te tween paiementen achteruolghende . Dats te wetene deene helt te
kerstauende erst com(m)ende Ende dander helt te Sente Jhans messe in midden zomere daer naest volghende . Ende alsoe voert ghelden
de van jare te Jare eruelike ghedurende ende ten voers. terminen . Ende van desen voers. zeuen ende dertech scellinghen ende Sesse
penninghen paris. siaers erueliker Renten beset alsoe voeren verclaert es So ghinc vte walewein Robe lombaert voers. ende ghelensde
wel ende wettelike na costume ende vsage van der stede van curtrike te gillis van der steenbrugghe bouf voerenghenomt . ende hi
gillis was der toe ghedaen ende der in gheeruet wel ende wettelike na costume ende vsage van der voers. stede van curt(ri)ke . ende voert es
wel te wetene dat Jhan page vp wies huus ende erue de voers. eruelike Rente es beset heft voer ons verkent ende verliit dat hi de voers.
Rente Jaerlix sculdech es ghelijc dat voeren verlcaert es . Ende heftse ghelooft te gheldene Jaerlix ten voers. terminen .. Jn kennessen van ware
den ehben wi profst ende scepenen voerenghenomt dese p(rese)nte l(ett)ren ghezeghelt met onsen propren zeghels vtanghende .. Ghemaect ende
ghegheuen int Jaer van gratien als men screef duzentech drie hondert zeuene ende vichtech . den viue ende twintechsten dach in octobre


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]