[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Begijnhof (te Aalst)
idno 1400r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij Scepenen van Aelst hughe van zierenbeke ende Gillijs van hoeuelde / Doen te wetene allen lieden dat com(m)en ziin voor
ons lijsbet vincs jans stubbens weduwe ende katheline vincs haer zuste(r) ende hebben verkent ende verlijt dat zij sculdech
zijn van goeder wetteghe scout der femmeryen vanden beghijnhoue Taelst achtiene viertalen mestel[i]iuns coerens
van twee granen aelsterscher maten Die te gheldene ende te betaelne der vors. fem(m)eryen vanden beghijnhoue of den
bringhe(r) deser l(ett)ren alle jaere telken kerssauonde eeuwelic ende erffelic gheduerende Ende dese vors achtiene viertalen
meesteluuns coerens der vors maten so hebben de vors liisbet ende katheline hare zuste(r) vornoemt wettelic gheassing
neert beset ende bewiist vp een oud buender lands gheleghen inde prochie van hofstade vp de ouermolen coutere neue(n)
dland vander vors fem(m)eryen / Ende wel es te wetene dat jan de mon(n)ic ghekent Ende ghelijt heeft dat hii dit vors
oud buendere lands ghecocht ende ghecreghen heeft metten vors achtienen viertalen coerens jaerlijcs daer wtghaende
Ende van desen vors achtienen viertalen coerens erffeliiker Renten So hebben hem de vors lijsbet en(de) katheline
haer zuste(r) vornoemt wettelic onthuut ende ontherft / Ende de (vors.) fem(m)erye es daer wettelic toecom(m)en ende in ghe
herft naer zede Recht wet coustume en(de) vsa[i]ige vander poort van Aelst . Jn kennessen der waerheyt ende wte beden
ende neernsten versoucke van p(ar)tien So hebben wij Scepenen bouentghenoemt dese l(ett)ren ghezeghelt met onsen
p(ro)pren zeghelen wthanghende Jnt jaer ons he(r)en als men screef dusentech ende vierehondert den derden dach van
octobre

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]