[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Oorkonden met Blauwe Nummers
idno 9416r
Historiek
origPlace I142p
settlement Hulst
region Zeeland
WJ michiel van maerdonc jan bouc laureis zone van den pitte Daneel diederics zone Ende oliuier van westhusen Schepenen in
de port van hulst maken Cont Ende kenlc allen den ghenen die dese lett(r)en zullen zien ofte horen lesen dat quamen vor ons
in propren personen jan seriant wouter zoete van westhusen pieter oliuierszone van lamzwaerd Ende jan de moenc Schepenen
die waren jnt jaer vor ons / kenden Ende verlieden Ende ghauen ons ouer bi haren heede / Dat bi haren tiden was een ghescil Ende een tebat
tusschen heerachtighen onderscedigen lieden Ende wisen minen heere den deken ende Capitele van corterike an deen zide / Ende roeline steenaerde
janne steenaerde dankaerde steenaerde Ende haer andere twee broedere an dander zide / als van enighen tienden / an dewelke Roelin steenaerd
jan / dankaerd vorseit Ende aer broede(re) aer ant hadden ghesleghen van den welken tienden miin heere de Deken ende capitele vors. in pay
siuele possessien adden ghesiin / So dat ghemeene maghe ende vriende daer toe so vele spraken Ende daden dat tvors. tebat Ende ghescil
wart ghekeert te zesse personen waert / drie an deen zide Ende drie an dander zide / dat es te wetene in eenen onderscedighen heere Ende
eenen wisen meester gielise van der hoye Deken van corterike meester in theologien / meester janne van wielsbeke prochipape in hulst Ende
van zedelgheem Ende janne van zedelgheem zinen broeder ouer Roeline steenaerde Ende zine broedere vorseit an dander zide Ende wel
es te wetene dat dese vors. zesse persone dit ghescil Ende tebat te hemwaerd omme een redelic seghen daer hunt te zegghene Ende
berieden hem Ende bespraken met goeden ripen Ende vorsienen rade Ende als si eens waren van den zegghene te segghene riepen si p(ar)tien
v[o]rhoghen Ende wijsten hem an beeden ziden zeker te doene haer zegghen wel te houdene Ende ghelijc dat de vors. vinders ghewiset adden
so belouede miin he(r) de Deken vors. Ende dede zeker Ouer hem Ende capitele vornoemt haer zegghen te houdene Ende diere ghelike Roelin
jan Ende dankaerd steenaerd vors. veruinghen haer twee broedere Ende daden zeker En(de) gheloueden tsegghen wel te houdene Ende wel es
te wetene dat dese vornoemde zegghers haer zegghen zeiden Ende wijsten wel van acoorde Ende ouer een draghende in deser manieren
dats te verstane dat si wijsden Dat Roelin jan Ende dankaerd steenaerd Ende haer broede(re) vors. bi quader informacien Ende onredelike
haer hant adden ghesleghen an dese vors. tienden Ende wijsden dat si se hem vp zouden rechten Ende ghelden Ende capitele in possessien zouden
setten Ende daer jeghen nemermeer te gane noch te doen gane Capitele vors; en soude de vors. tienden wel Ende paysiuelike behouden te
eweliken daghen / Ende wi Schepenen vornoemt / huut der kennessen die ons houde Schepenen vorseit hebben ghedaen Ende ouer ghegheuen
dat alle dese vors. dinghen vore hemlieden waren gheseit Ende ghewijst ghelijc dat vorscreuen es hebben an dese presente letteren ghe
hanghen onse propere zeghele jn kennessen Ende in orconscepen van allen desen vorseiden dinghen ghegheuen vp den zessentwintichsten
dach in zille jnt jaer ons heeren alsmen screef dusentich driehondert viertich Ende neghene

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]