[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O117p
settlement Zottegem
region Oost-Vlaanderen
Wij lantscepenen van zotteghem maken Cont ende kenleec allen den ghenen die nv sijn Ende hier na wesen zelen dat lambrecht
brandijn van ysendike heeft ghecocht wetteleke ende redenleke ende wel vergolden jeghen janne den smet van den bossche die
men heet van den eeckoute viere ende twintich scellinghe par siaers erfeleker Renten alsulc ghelt alse de heere van den lande
jaerlijcs sal doen Ontfaen van siere Renten Te gheldene te kerssauonde eerst commende ende onbegrepen te wesene van
gheldinghen tote onser vrouwen daghe ter lichtmessen daer naest volghende ende also voert jaerlijcs eweleke duerende
Ende dese voernoemde viere ende twintich scellinghe par erfeleker renten heeft jan voers bewijst ende beset wel ende wet-
teleke
lambrechte voernoempt vp een dachwant lants ende een half lett(er) men ofte meer gheleghen vp ghiiskens velt neuen
jan braemboschs lant Ende vp een half dachwant lants gheleghen vp zigghers berch ten ghestede commende metten Ende
an de strate Ende ware dat sake dat jan voers ofte de ghene die desen voernoemden pant houden zelen jaerlijcs
niet en golden dese voernoemde Rente lambrechte voernoempt ofte den bringher van desen jeghenwordeghen tsaertre
ende ten voerseiden daghe so soude lambrecht voernoempt ofte de bringher voers slaen sine hant an den voernoempden pant
ghelijc an sijn proper erve / voert ware dat sake dat sij volghen moesten te wette Omme jnninghe van deser voernoemd(er)
renten alse dickewile ende alse meneghen dach alsire te wette omme volgheden dat sij mochten verteren elken dach
viere scellinghe par vp den voernoemden pant sonder minderen van den principale ende allen weteleken costen toter tijt dat
alle de coste ende de principale volbetaelt souden wesen Ende omme dat alle dese voerseide dinghen zelen bliuen goet vast
ghestade ende wel ghehouden in alle der manieren dat se hier voerscreuen sijn Ende in kenleecheden der waerheden hebben
wij lantscepenen bouenghenoempt dese letteren gheseghelt met onsen huut hanghenden zeghele ende behouden elcs mans
rechte dit was ghedaen jnt jaer ons heeren doe men screef dertienhondert ende drie ende zestich den tienden dach van meye


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]