[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Oorkonden met Blauwe Nummers
idno 9392r
Historiek
origPlace I142p
settlement Hulst
region Zeeland
Wi hughe van westhusen jhan stenart boidijn de zomer Ende pauels jhans zone Scepenen in hulster
ambacht Doen te wetene allen den ghenen die desen tsartre zullen zien of horen lesen Dat wou-
tre van den vorde quam vor ons Ende verlyde dat hi heeft vercocht mijn here den deken van
onser vrouen van Curtrike de rechte helft van tween moershoefden die gheheeten zijn Sborgh-
grauen moershoefde lighende te blockerhille alzoe voert alze woutre van den vorde vors. houdende
was Ende hi woutre van den vorde heeft verlyt dat hem de deken vors. deen helft van den tween
moershoefden vors. heeft al verghulden Ende des es die woutre vors. comen vor ons Scepenen vors.
ende heeft hemzeluen van der vorseider helft wel ende wettelike ontarft na de drie zondaeghsche
ghebode diere of wettelike waren ghedaen na core en(de) vsage van den alnde Ende den zeluen deken
darin wel ende wettelike ghearft in de name van der kerken van onser vrouen vors. ter cle-
nen cotidianen boef met stroe ende met alme na de costume en(de) de wet van den lande Ende doe w[o]r-
den wj ghemaent van den scoutate of de vorseide vorwarde zoe wettelike ware ghemaect ende ghe
daen dat zoe sculdich ware te bliuene eruelike vast ende ghestade en(de) bi ziere mani(n)ghe zoe wijsden wij
Scepene(n) vors. dese zelue vorwarde ghoed vast en(de) ghestade jn der maniere dat hir voren wel ver-
claert es Vort es te verstande Dat de vorseide deken wille(n) dat de kerke van onser vrouen van
Curtrike hebbe nar zijn lijf de vorseide helft van den vorseiden tween moershoefden ne war ze hie
zal hi dar of trecken de vrucht alzoe langhe als hi leeft Ende wie dat desen tsartre bringht es
machtich te heffene te jnne ende te besittene de rechte helft van desen tween vorseiden moershoefden
jn kennessen en(de) jn orc(on)scepen dat alle dese vorseide besigheden zijn wel ende wettelike ghedaen na de
vsage van den lande alzoe men ghemeenlike vseert zoe hebben wij vorseide Scepenen desen tsartre wt-
hanghende gheseghelt met onsen p(ro)pren zeghelen jnt jar ons heren als men Screef dertienhondert
Ende twintich vp zente simoens en(de) zente juden auont -

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]