[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country België
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace I122p
settlement Sluis
region Zeeland (Zeeuws Vlaanderen)
Wij lamsin wijts ende willem naue Scepenen jn de Sluus / kennen dat voor ons quamen als vor scepenen . heinric
conijn verlisebette sijn wijf Ende gauen vp in wetteliker ghiften Janne diesselijnc te joncvrauwe magrieten Sheer
Jacobs weduwe metten eye bouf te haren vrijen eghindome tiene sceleghen gro. torn. siaers / erueliker renten lig
ghende ende bezet in heinric conijns ende verlisebette sijns wijfs huus vp al der eruachtichede der toebehorende en(de)
met al datter vp ende an es / ertuast ende nagheluast voren breet thuus ende eruachtichede vorseid / viertiene voete(n)
enen aluen voet bachten breed / dartiene voeten / ende lanc in de middewaerde twee ende tsestich voeten / met alf der
weech ende alf der ghote an de westside vanden vorseiden huus / ende es te wetene / dat an die oostside vanden vors.
huus / staet een gheuel / dienende an jans van west hancµ wilen was van den welken gheuel sal bliuen ghemene tus
schen den vorseiden huus ende Jans hancµ van west voorseid / ende dien houden tallen daghen met ghemenen coste
alf ende alf . staende ende licghende binnen der cuere vander sluus an de noortside van den zuudike tusschen
Jan f. . huughs sbackers huus wilen was naest of een side / ende oliuiers sbos smeerseniers huus wilen was op an
der side / te gheldene dese vorseide erueliker re(n)te dene heltscede telken sinte maertinsmesse ende die ander heltsce
de telken meije Jn elc Jaer ewelike ende eruelike ghedurende / der vors. Joncvrauwe magrieten Se(r) Jacobs wedu-
we metten eije ende haren naercomers .. Ende heinric conijn ende verlisebette sijn wijf vors. wedden en(de) gheloue
den / der vors. Joncvrauwe magrieten / ende haren naercomers / de eruelike rente Jn der manieren vorscreuen
tallen daghen te waranderne te wetten vry quite onghecalengiert Jeghens elken mensche / also men erueli-
ker rente sculdich es te warandeerne / en(de) mids twalef peneghen gro. torn. en(de) zesse miten Jaerlix boven der hu
te gaende ten rechten landcheinse ende terueliker renten / mer willem(m)e van namen telken sinte maertinsmesse
Jn Kennessen der waerheiden hebben wij scepenen vornoomd desen chaerter huuthanghende beseghelt met onsen
zeghelen . dit was ghedaen jnt jaer ons he(re)n .m ccc. zesse ende tachtentich vpten tiensten dach van hoymaend .

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]