[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Kerkfabriek Kortrijk, Sint-Maartens
idno 62r
Historiek
origPlace N141p
settlement Kortrijk
region West-Vlaanderen
Wij Rugger lours als proefst Ende fransoys van Coppenhole Rugger van laerberghe ystaes sauerijs en(de) Rugger vanden ackere als scepenen Jnde stede van
Curtrike in dese tijt Doen te wetene allen den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren sullen sien of hoeren lesen Dat Jhan van ysenghem en(de) Joncvr. beele sijn wettelike wijf
Sijn com(m)en voer ons Ende hebben ghegheuen in goeder loyaler ghiften beelkine borlouuts daneels dachtre Viere pont paris. elke siaers te Renten eruelike
ghedurende die sij hebben Jaerlix e Renten vp Een huus en(de) erue dertoebehoerende toebehoerende in dese tijt Rugger den koc staende en(de) ligghende binder
stede van Curtrike Jn de Riselstrate tusschen pieter maes huus en(de) erue an deene side Ende wertin beerts huus en(de) erue an dander side Jnden welke ghifte
was wel besproken en(de) verlclaert dat Jhan van ysenghem en(de) Joncvr. beele voers. sullen bliuen heffende en(de) hebbende of de lanxt leuende van hem beeden dese
voers. eruelike Rente gheheel haerleuen lanc ghedurende sonder der voers. beelkine jet dar an te hebbene binder tijt van den lanxt leuenden van Jhane
en(de) van Joncvr. beelen voers. vanden welken voers. viere ponden paris. siaers erueliker Renten voers. Jhan van ysenghem en(de) Joncvr. beele sijn wettelike
wijf voers. ghinghen vte en(de) ghelensden der of wel en(de) wettelike naer costume en(de) vsage vander stede van Curtrike te beelkin borluuts bouf voers. Ende s[oe]
beelkin voers. was der toeghedaen en(de) derin gheeruet wel en(de) wettelike naer costume en(de) vsage vander stede van Curtrike voers. Em(m)er behouden der bile [?]
voeren verclaert Jn kennessen van wareden hebben wij proefst ende scepenen voerenghenomt dese p(rese)nte l(ett)ren gheseghelt met onsen p(ro)pren seghels vtehan
ghende ghemaect en(de) ghegheuen int Jaer van gratien als men screef dusentich drie hondert viere en(de) seuentich den Een ende twintichsten
dach in decembre -

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]