[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 41r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij scepenen van aelst Gillijs drigghe Jan terpenninc ende willem van lede doen te wetene allen lieden dat comen es vor ons Jan van den
steene ende magriete sijn wetteghe wijf ende hebben ghecocht ende ghecreghen wettelijc redelijk ende wel vergouden Jeghen Janne de(n) vriese viere
ende twintech schellinghe parisise elcx Jaers erffeliker renten te gheldene Janne ende magrieten vors ende hare nacom(m)ers deen heelt te kerssa
uonde nu naest comende ende dander heelt te sente Jans messe in midden zomere daer naest volghende ene also voert an euwelike en erfelike
durende ende dan telken daghe ende termine vors elc heelt al vergouden te sine met ghereeden ghelde ende emmer met alsulken ghelde ende
paymenten alse onse gheduchte he(r)e de graue van vlaendren Jaerlijcs sal doen ontfaen van sire erffeliker renten ofte de weerdde daer af in andre
goeden paymenten Ende dese vors erffelike rente heeft de vors Jan de vriese wettelijc beset ende bewijst op sijn huus ende erue ghestaen ende
gheleghen op den muelen driesch tusschen Jorijs adelen den tem(m)erman huus ende erue an deen zide ende gillise van wouwerbosch den backe(r)
huus ende erue an dander zide Ende vort so heeft de vors Jan de vriese de vors viere ende twintech schellinghe parisise erffelike oec beset
ende bewijst op drie warf viue ende twintech roeden mersch gheleghen ter quader meere buten vriheden tusschen mechiel meynen mersch
an deen zide ende Jan donaes mersche an danderzide Welken mersch vors men houdt van ghiselbrechte den lu alse he(r)e( )Ende van den vors mei
sche heeft hem Jan de vriese vors wettelike onthuudt ende onterft bi maninghen van diedericke van den mersche als meyer ghiselbrechs vors
ende bi wijsdoeme van ghiselbr laten gherarde van den hamme Clause van horenbeke ende Janne van den bogaerde / Ende dese vors mersch es
Wettelijc op ghedreghen den he(r)e daer men den vors mersch af hout / Ende scepen(en) bouen ghen thuus ende erue / elken alsoet behoerde / na sine goede
costume ende goede vsage ende wasser toe ghedaen dat men sculdich was toe te doene om(m)e Janne van den steene ende magriete(n) sine(n) wiue vors
of haren na com(m)ers daer toe te doene bi den he(r)e ende bi scepen(en) dien dit vors bewijs op ghedreghen es Waert so dat elc heelt ten vors daghe(n)
ende termine(n) niet betaelt en ware om dat pasiuelijc te besittene ende hebbene euwelijc ende erffelijc ghelijc haren andren propren goede Ende
vter goeder informatien ende wetteliker kinnessen die ons de vors meyer ende laten ghedaen hebben na hare costume en(de) vsage so hebben
wij scepenen bouen ghen ten versoeke van den meyer ende laten ende ten neresten beden van partien bouen ghen dese l(ett)ren gheseghelt met
onsen propren zeghele vthanghende dit was ghedaen Jnt Jaer ons he(r)en als men screef dusentech driehondert ende tachtentich den zestien
den dach in hoymaent

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]