[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Oorkonden met Blauwe Nummers
idno 9395r
Historiek
origPlace I142p
settlement Hulst
region Zeeland
Allen den ghenen Die dese lettren sullen zien ende horen lesen / hughe van westhuse . Jacop van de[im]se . bouden lieue . ende woutre meyart Schepenen jn hulst
seluut ende kennesse der warheit . Cont ende kenlic si allen lieden . Dat vore ons / als vore schepenen ; quam in propren p(er-sone) . Auesoete willems dochter met
wetteleken voghede . Ende verkonde bi haren vrien wille en(de) ombeduonghen Dat soe vercocht hadde wel en(de) wettelike ende sonder fraude .. hughen van
ghent ende Diedericke van lede nar hare lijf Tere capelrien bouf vore sente lauwerense jn de kerke van hulst . Sesse oude grote torn. siaers erueleke
staende vp wouters crais huus ende hofstede ligghende vp de lieue te gheldene telken sente baues daghe Vort verkende de voerseide auesoete
dat soe dien voren ghenomden hughen en(de) Diedericke v(er)cocht hadde wel en(de) wetteleke ende ter seluer capelerien bouf nar hare lijf . Een huus en(de) ene
hofstede vp de herst neffens willems lande ser ysen soens / ende een huus en(de) ene hofstede dat was Jhan coeuoets en(de) mergrieten sijns wijfs liggende
vp de lieue neffens den lande dat soe auesoete voerseit houdende es van den heleghen gheest . ende van al desen voerseiden cope hilt hare de vorseide auesoete
wel ghepait en(de) wel vergouden met droghen pen(n)inghen te haren wille [?] schalt quite wetteleke en(de) met voghede den vorseiden hughen van ghent en(de) Diede
ricke van lede talken daghen ; ende vo[..] [..]ts de vorseide auesoete halmede en(de) werpte met wetteleken voghede van al [ten] vorseiden cope ende ghincs wettel[ec]
ke vte ter vorseider capelrien bouf . [?] [n]ar was auesoete vorenghenoumt weder ghedaen wetteleke tal den vorseide cope en(de) tal den vorseiden goede paisi
uel te houdene en(de) te besittene om hare sustenanche an te nemene also langhe als soe leuen sal bi wille en(de) bi consente van hughen en(de) van Diedericke bouen
ghenoumt als copers ende beiaghers ter vorseider capelrien bouf in die tijt . alle dese vorseide dinghen waren ghedaen en(de) vulcom(m)en wetteleke met allen
den vonnessen diere toebehoefden . ende in kenlicheden dat si ale vast seker goet en(de) ghestade sullen bliuen en(de) wel ghehouden tallen daghen hebben wi sce
penen voren ghenoumt onse propre segle ghehanghen an dese jeghenwordeghe lett(re)n ; bi versoeke van p(ar)tien . Di was ghedaen en(de) bi wette vulcom(m)en
sdissendaghes vore sente jhans dach in midden zomere Jnt jaer ons heren doe men screef dusentech driehondert drie ende twintech -

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]