[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country België
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace H084p
settlement Veurne
region West-Vlaanderen
Wij wijt de visch ende seigher kaerlin scepen(en) ende Ceu(r)i(er)s van veurneambocht doen te weitene allen lieden ; doe
dien dat jacob harewim als dischmeester vanden dische van s(ente) denijs ende van disch weighe t(er) wetten hadde
sippine shamers haer heeschende twintich scellinghen paris. siaers eeweliker Renten van vijf jaren en(de) een half
tachter beset en(de) gheassigneirt up de oost steide die was bertelmeeus joncheeren metten voorhouc ende) metter
dreiue houdende vier linen lands litel min of meer ligghende inde prochei van [vemcheem]µ zuutwaerd ouer anden
reingheers dije yeghen ouer marije spaus alst hi zeit. Jof haer hand doen vanden vors. assignemente . So
es ons wel kenlijc dat sijpnie vors. up den dach van heiden es comen in ghebanre vierscare met enen wettelike(n) taleman en(de) zoe heift al wettelike haer hand ghedaen vanden vors. assignemente om den vors. dissche deit te
notene ende te plotene tamelike en(de) weistelikeµ deze[] rechter note en(de) niet der buten toter tijt dat men dan
of al scadeloos sal hebben gheheiuen alle paijementen en(de) achterstellen van verleiden daghen van der vors.
eeweliker Rente ende dan of den gronders goede loyale Rekeninghe doen wanneer dat mens an de disch
meesters legheeren zal behouden elx recht Jn kenness(en) van wareiden hebben wij scepen(en) en(de) Ceu(r)i(ers) vorseit
onse zeiglen ghehanghe(n) andeise(n) l(ett)ren ghedaen Jnt Jaer ons heren m. ccc. drie en(de) neighentech up de(n)
twalefsten dach van september


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]