[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Begijnhof (te Aalst)
idno 1333r
Historiek
origPlace O561r
settlement regioAalst.Erembodegem
region Oost-Vlaanderen
Wij scepen(en) van Erenboudeghem .. Boidin van langhbrouc / heinric vanden Bossche / Cornillis van den parre en(de) Goessiin de zadre ..
maken cont en(de) kinlec allen den ghenen die dese lettren selen sien of hoeren lesen . Dat laurens en(de) jan / laurens tshonts kinder ware(n)
hebben ghecocht en(de) ghecreghen wettelec en(de) redelec en(de) wel v(er)gouden jeghen willem(m)e laurens sons van Erenboudeghem en(de) jeghen Ghertrude(n)
siin wijf viftiene oude grote coninx tornoise tsiaers erffeliker Renten of de waerde daer af in andren goeden paiem(en)te . Te gheldene lau-
rense en(de) janne vors alle jare telken kerssauonde en(de) alle jare willem(m)e en(de) sinen wiue vorghen onghehouden te sine van gheldinghen te doe-
ne tote sente marien lichtmesse en(de) dat[t]t em(m)er v(er)gouden te hebbene En(de) dese vorseide erffelike Rente heeft willem en(de) siin wijf vors beset en(de)
bewijst wettelec op een dachwant lants twalef roeden men gheleghen in de p(ro)chie van Erenboudeghem ane de Coppin strate neuen heinrick[s]s
den molre an deene side en(de) magrieten van den vekene an dand(er) side . vort op een half dachwant lants dat gheleghen es ten tombekene jn der
zelue p(ro)chie vors tuschen magrieten vanden vekene vorghen en(de) jonfr alise vanden spiegle dwelke vorseide bewijs dat men al houdt van sartee
le van voshem . En(de) dit es al ghedaen wettelec bi Gillise van langbrouc meyer van Erenboudeghem alse ouer hee(re) in sarteels steede vors bi ma
ninghen van hem en(de) bi wiisdoeme van ons scepen(en) van Erenboudeghem vorghen en(de) esser al toe ghedaen dat men te alsulken dinghen schuldech es
te doene na sede na costume en(de) na de wettelichede van der wet van Erenboudeghem daer tvorseide bewijs onder gheleghen es / En(de) dits te we-
tene behouden sarteels rechte En(de) ware dat zake dat willem en(de) siin wijf vorghen waren in ghebreke van gheldinghen te doene den vorsiden
kindren op eenech jaer ten terminen vors ghelijc dadt vors es en(de) sente marien messe ouer lieten lijden onvergouden te hebbene / en(de) de vorseide
kinder quamen vore heere en(de) vore wet toghende hare ghebrec soe ware sculdech de heere daer men tvorseide bewijs af houdende ware de vorghen
kinder te doene wettelec te haren vorseiden bewise alse te haren p(ro)pren erue . En(de) om(m)e dat wij scepen(en) van Eenboudeghem vorghen negheene
zegle ne hebben / en(de) begaren dat dese vorgheseide dinghe bliuen goet vaste en(de) ghestade soe hebbe wij ghebeden erachteghen lieden en(de) vroeden sce-(penen) van aelst onsen lieuen hoeuede namelec janne van den hamme segheren den hoedemake(r) Boidine van zierenbeke en(de) janne den vrem-
den dat bij dese lettren zeglen willen met haren zegle jn versekertheden van desen dinghen en(de) hebben hem dese dinghe en(de) dese vorwarden
wettelec kinlec ghemaect ghelijc datse vore ons ghehandelt siin .. En(de) wij scepen(en) van aelst vorghen om(m)e de bede van scepen(en) van Erenbou-
deghem vors en(de) om(m)e de wettelike kinnesse die sij ons ghedaen hebben van desen vorwarden d[ie]ie van desen dinghen vors soe hebbe wij dese let-
tren ghezeghelt vthanghende met onsen zeglen bi beden en(de) bi v(er)soeke van p(ar)tien .. Jnt jaer ons hee(re)n doe men screef dusentech driehond(er)t ende
drie en(de) dertech de[n]n der [?] tienden dach van aprulle

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]