[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O598r
settlement *** leeg ***
region *** leeg ***
Wij zuster beatrice van der asselt prieuse van den hospitale onser vrouwen van audenaerde
Ende zustren
en(de) broeders van den zeluen hospitale doen te wetene allen lieden / dat wij hebben ghegheuen jn loeyalen
pachte steuen maeldereye fransoeys sone pietre den cupre de Erue die wij hebben ligghende jn de poert van audenaerde jeghen
Sente amants capelle oestwert / daer wilen op woende wouter van der haghe / teenen termine van viere
waruen twintech
lxxix jaren achter een duerende / van kersauonde jnt jaer dertienhondert een en(de) zestich twe en(de) zestich / om-
me
drie pont paris elx siaers / alsulke paris alse de heeren van den lande jaerlex ontfaen zelen van haren
renten ten daghen dat dese pacht valt / te gheldene deen heelt van den Eerste(n) pachte te kersauonde jnt jaer
dusentech driehondert twee en(de) drie en(de) zestech en(de) dandre heelt te sente jansmesse daer naest commende En(de) alsoe
voert te gheldene van jare te jare den vors termijn duerende / voert so vant steuen piet(er) vors op dese vorsei-
de
Erue een huus en(de) cateyle / dwelke huus en(de) cateyle hi cochte jeghen ons om(m)e tiene pont gro(te) / dewelke
tiene pont gro(te) vors de vors steuen piet(er) ons heeft wel en(de) soffisantelic betaelt / waer af wij ons hauden wel
ghepaeyt en(de) vernoucht En(de) hebben der af quiteghescolden en(de) scelden quite den vors steuene pietre(n) / zinen na
commers
en(de) allen den ghenen daer quitesceldinghe der af toebehoert Ende in manieren dat de vorseide
steuen piet(er) en(de) zine nacom(m)ers zelen moeten hauden staende tvorseide huus en(de) cateyle op derue vors te haer lie-
der
profite al den vors termijn duerende / dwelke huus en(de) cateyle zijn altoes pant / om(m)e ons en(de) onser na-
commers
der an te verhaelne den vors pacht / Ende tvorseide huus en(de) alle dandre cateyle die wesen zullen
op derue vors ten ende van den vors termine die zelen wij moeten hebben bi prise van goeden lieden ghe-
like
dat zij ter erden laghen / Ende omme dat wij vorseide prieuse zustren en(de) broeders willen dat alle
dese vorseide dinghen bliuen goet vaste ghestade en(de) wel ghehouden van ons en(de) van onsen nacommers
So hebben wij jn kennessen der waerheden dese jeghenwordeghe lettren gheseghelt metten ghemeenen
zeghele ons conuents huut hanghende . dit was ghedaen jnt jaer ons heeren dusentech driehondert
een ende zestech sfriendaechs vor sente katerinen dach lxiij. de(n) .xxvij.ste(n) dach va(n) hoeymaent


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]