[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Oorkonden met Blauwe Nummers
idno 334r
Historiek
origPlace N141p
settlement Kortrijk
region West-Vlaanderen
Wi jhan de tolnere als profst ende fransoys van coppenhole joes wicke willem van den leene ende willem vander beke als scepenen in de stede van
curtrike in dese tiit Doen te wetene allen den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren zullen sien of hoeren lesen Dat martin de zoutenere ende lisbette ziin wettelike
wiif ziin com(m)en voer ons Ende hebben verkent ende verliit dat ver marie van der banc heft jeghen hemlieden ghecocht ende wel betaelt Viere ende
twintech scellinghe paris. elke siaers te Renten eruelike ghedurende alsulke munte van parisisen als ghemeenlike gaen zal in de stede van curt(ri)ke
jaerlix telken daghe van den paiemente Dewelke viere ende twintech scellinghe paris. siaers eruelike Renten martin de zoutenere ende lisbette
ziin wettelike wiif voers. hebben beset ende bewijst ver marien vander banc voers. of den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren bringhen zal te heffene ende
te Reekene jaerlix vp lauwers [in]sins huus ende erue staende ende ligghende bin der stede van curtrike in de leyestrate an de noertzide van der
leye tusschen jacobs crekels huus ende erue an deen zide Ende ghiselins sfrayen huus ende erue an dander zide Ende voeren of te ontfane van
den Sessendertech scellinghen ende neghene pen(n)inghen paris. siaers die martin de zoutenere ende lisbette ziin wijf voers. hebben vpt voers. huus
ende erue Te gheldene dese voers. vierentwintech scellinghe pars. siaers telken half Speurkle Ende dies zal gheuallen deerste paieme(n)t
te half Speurkle erst com(m)ende . Ende alsoe voert gheldende van jare te jare achteruolghende eruelike ghedurende ende ten voerseiden daghe.
Ende van desen voers. vierentwintech scellinghen paris. siaers erueliker Renten beset alsoe voeren verclaert es So ghinghen vte martin de
zoutenere ende lisbette ziin wettelike wijf voers. ende ghelensden wel ende wettelike naer costume ende vsage van der stede van curtrike te
ver marien van der banc bouf voerenghenomt Ende soe ver marie was der toe ghedaen ende der in gheeruet wel ende wettelike naer costume
ende vsage van der voers. stede van curtrike . Jn kennessen van wareden hebben wi profst ende Scepen(en) voerenghenomt dese p(rese)nte lettren
ghezeghelt met onsen p(ro)pren zeghels vtehanghende Ghemaect ende ghegheuen int jaer van gratien als men screef . duzentech . drie
hondert achte ende vichtech Jn meyedaghe

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]