[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Mechelen
repository Stadsarchief Mechelen
collection OCMW Mechelen
idno 4984 recto
Historiek
origPlace K330p
settlement Mechelen
region Antwerpen
ane alle de ghene die dese lettere selen sien ende horen lesen / jacob de scildere
rechtere der tvelef capellane van zellaer jn de kerke van sente rom(m)outs jn mech
elne / her jan van coelputte / ende andrijs engenijn late der voernoemder capella
ne saluut met kennissen der waerheit / Wi doen v cont / dat vore ons sijn
come(n) arnout buerman been side / ende joffrouwe mergrite van de(n) speelhoue
bander side / ende hebben ghemaect een vorwerde / en(de) sijn ouer een ghedra
ghen vore ons / dat de voernoemde arnout ende sine nacomelinghe legghen
moghen hare balken jn joffrouwen merg(ri)ten muer / en(de) hare(n) muer met erghe-
ren / ende dat hi legghen moet ene gote alse verre alse sijn erue gheet ende
dat hi die houden moet op sine(n) cost / ende sine nacomelinghe / en(de) dat hi noch
sine nacomelinghen op hare(n) muer niet / timmere(n) en moghen sonder haren
wille / ende dat arnout voernoemt sette(n) mach ene(n) platten stijl vore(n) te se(n)te
katline(n) strate wert ane joffrouwen mergrieten muer / ende om dat dit
waer en seker es so hebben wi dese lettere beseghelt met onsen seghele(n)
om beden ville der voernoemder partien / dese lettere was ghemaect jnt
jaer ons he(re)n . m . ccc . ende achtiene op den iersten disendach jn merte

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]