[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 152 recto
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Weten alle die ghene die siin ende die te Commene siin . dat gillaert desaghere van eerweteghem heeft
ghenomen een huus ende een Erue in Erfeleker renten Jeghen gillisse minnen in al de ghelaghen dat
gheleghen es gheleghen in Clein molenst(r)akiin tusschen jhans l[] [?] ssaerd steeders huus ende Erue in deen side ende Jakemins
streuels huus ende Erue in dande(re) side amaerstre[] [?] ende achte(re) toten muere van der poert ende dit Omme
xvij . s . par elkes siaers Euwelec durende alselke par alse miin he(re) van vlaende(re)n jaerliixs doet ontfaen
van sinen tseinse ende van sir renten ende dese vorseide rente te gheldene Jn ghereeden ghelde Emmer
Elkes siaers Euwelec durende gillis minnen vorseit Ofte sinen Oere Ofte den ghenen die dese Cirogra
phie brincht telken kerssauonde ende Onbegrepen tote deertien daghe daernaest volghende vergouden te sin
e ende es te wetene ware sake dat gillaert vorseit Ofte siin oer Ofte die ghene diet vors huus ende Erue
houdende souden siin niet ne gouden telken kerssauonde ende deertiendach daer naest Ouer leede Erd[] [?] dat de
vorseide rente vergouden en ware dat dan gillis minne vorseit Ofte siin oer Ofte den ghenen die dese
Cirographie brochte souden moghen haer hant slaen ane tvors huus en(de) Erue in al der mannieren dat
gheleghen ware Ofte gheleghen soude siin Erd vast ende naghele vast ende houdent Euwelec paysiu
elec gheliic sinen ande(re)n prope(re)n goede ende sonde(r) Callange van yemene ende dat gillaert vorseit no siin
oer nemmermeer negherande recht der ane Clameren no ghe Crighen en soude en(de) waer bi wille en(de)
consente van gillisse minnen vors Ofte van sinen oere Ofte van den ghenen die dese Cirographie brin
cht en(de) voert so es te wetene dat gillae(r)t vors sal moeten gheuen den heileghe(n) gheest . v s en(de) vi s par siaers va(n) der munte(n) vors en(de) [her]
van scoudelbeke xii d par siaers ende jhan boene(n) vi d par siaers vander munte(n) vors en(de) dit so moet gillae(r)t vors gheuen sonde(r) de xvij . s par
te minderne dit was ghedae(n) int jaer doe me(n) screef . xiij C . en(de) . l [] [?] xxvij sten dach van meye hier ouer waren jhan van akerne en(de) gillis van der
loghene(n) scepene(n) van gheroudsb(er)ghe

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]