[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief
collection Boogaarden Doos 05
idno 136O recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Cont si allen den ghenen die dese l(ett)ren sullen sien Oft horen lesen Dat jc heinrijc zud(er)man coeman van almaeingen ghegheue(n) ende bewijst
hebbe den minist(er) ende den c(on)uente vand(er) derde(re) ordenen sente franciscicus ghestaen binnen antw(er)pen die viue guldene hallinghe tsiaers erflec
renten die ic vormaels ghecreech jeghen janne boden jans bods zoene op jans eeuerards was op grond en(de) op alle dat daer toe behoert
ghestaen ane de vischmarct tantw(er)pen tusschen willems eeuerards huise was ane dene side ende den huise gheheeten de craeye ane
dand(re) side ghelijc dat scepenen l(ett)ren die daer af ghemaect siin begrepen hebben . de welke l(ett)ren ic heinrijc zuderman den vors. ministre
ende c(on)uente ou(er) ghegheuen hebbe met alle den rechte dat ic daer ane houdende was also dat de vors. minist(er) en(de) tconuent . Eenen van
den vors. viuen guldene(n) hallinghen erflec hebben ende behouden selen want si [sin] daer af gnoech ghedaen hebben Ende jn deser vor
w(er)dden dat de vorghenomde minist(er) ende conuent dand(re) viere guldene(n) hallinghe erflake(r) renten gheuen selen alle jaere ten daghe
dat sij verschinen selen Jn aelmoesene(n) en(de) purlec om(m)e gode vore mine ziele jn meernissen van minen testamente den arme(n) p(er)soenen
die hier na volghen . Dats te wetene den eene(n) guldene(n) hallinc vanden vieren guldene(n) hallinghen vors. den armen inde fermerie
jnt tvors. c(on)uent vand(er) derd(er) ordenen . Jt(em) eenen guldene(n) hallinc den suste(re)n vand(er) derd(er) ordenen jnde gasthuist(ra)te thore pottage(n)
te hulpene Jt(em) eenen guldenen hallinc den witten suste(re)n inde cam(m)erstrate thore pottagen te hulpene Ende eenen guldene(n) hallinc
den armen sieken heden jnt nuwe gasthuis jnde hoeghstratte thore pottagen te hulpene . ware mare van allen desen aelmoesene(n) te ghe
uene den p(er)soene die hier boue(n) staen bescreue(n) erflec tsiaers ghelijc dat vors. es soe selen de vors. minist(er) ende c(on)uent onghehouden
siin tot dat sij de vors. rente ontfaen hebben vanden vors. huis Jn kennissen van desen l(ett)ren soe hebbic heinrijc zud(er)man vors. minen
p(ro)pren seghel ane dese l(ett)ren ghehanghen / Dat was ghedaen jnt jaer ons he(re)n alsmen screef m . CCC . en(de) tsestich opden achtiende
dach vander maent van decembre

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]