[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Kerkfabriek Kortrijk, Sint-Maartens
idno 39r
Historiek
origPlace N141p
settlement Kortrijk
region West-Vlaanderen
Wi . Jhan damman als ProefstEnde Jhan Tkint Jhan vander huele Jhan staec ende wouter vander strate Als scepen(en) in de stede van cu(r)
trike in dese tijt Doen te wetene allen den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren zullen zien Of hoeren lesen Dat Gillis vlederic ende maesleene siin wettelicke
wijf ziin com(m)en voer ons Ende hebben verkent ende verlijt / Dat Thoeris drubbel heift ieghen hemleden ghecocht ende wel betaelt Achte scel
linghe parisise elke siaers te Renten eruelike ghedeurende / alsulke munte van parisisen als ghemeenlike gaen sal in de stede van Curtrike
Jaerlix telken daghe van den paiementen / De welke Eruelike Rente voerseit Gillis vlederic ende maesleene sijn wettelicke wijf voers. hebbe(n)
bezet ende bewijst Vp haerleder husinghe ende Erue staende ende ligghende binder Scependomme van der stede van Curtrike Ouver
beke in de langhemeere Tusschen Claeys van der braemt ende Pieter geus huus ende eruen an de west zide Ende streckende neffens
den Straetkine also men keert vter haerlebeke strate in de langhemeere an de oostzide Te gheldene dese voerseide Achte scellinghe
paris. elke siaers erueliker Renten Toeris drubbelen Of den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren bringhen sal Te sente Jhans messe Jn
midden zomere Ende dies ghevalt deerste paiement te sente Jhansmesse in midden zomer eerst com(m)ende Ende also voert
gheldende van Jare te jare achteruolghende ende ten voerseiden daghen Ende van deser voerseider erueliker Rente bewijst en(de)
bezet also voeren verclaert es So ghinghen vte Gillis vlederic ende maesleene siin wettelicke wijf voers. ende ghelnsden der of
om dat hise soude halen ende Reeken Jaerlix Eruelike ghedurende aner costume ende vsage van der stde van Curtrike Te toeris
bouf voeren ghenomt Ende hi Thoris vors. was der oe ghedaen ende der in gheeruet wel ende wettelike naer costume en(de)
vsage van der voerseider stede van Curtrike Jn kennessen van wareden ehbben wij proefst ende Scepenen voeren ghe-
nomt dese p(rese)nte l(ett)ren ghezeghelt met osnen propren zeghels vuthanghende Ghemaect ende ghegheuen int Jaer van gracie(n)
als men screef dusentech driehondert drie ende sestech den zesten dach in maerte -

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]