[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1355bis recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wij enghbrecht de moelne(re) Ende peter van hoboken Gielijs sone Scepenen jn antw(er)penmaken cond dat vore ons quamen brueder Jan de
vische(re) minister vander derden ordinen sente franchiscus in antw(er)pen Ende brueder jan van winegheem brueder vander seluer
ordinen in deen zide / Ende claus loen de hantscoemake(r) in dande(re) zide ende bekenden jn beiden ziden dat de vorseide brueder jan ende
brueder jan bi willecore ende contsente hoers ghemeens Conuents alsoe si ons seiden Ghegheuen hebben ende gheuen den vorseiden
clause ende sinen nacomelinghen terue ende jn Erfleken Rechte tehoudene ende te bezittene Die huisinghen die wilen waren jans
bans ende daerna matheeus vanden bloemen ghestaen in de Corte nuwestrate tusschen thuis dat wilen was coels toets jn
deen zide Ende thyelmans des maders huis jn dande(re) zide metten grondenplaetchen ende met al datt(er) toe behoert vore
achter ende beziden gheliic datse de vorseide matheeus vormaels den vorseiden Conuente jn sinen testamente gaf ende depu
teerde ter aerme(n) behoef alsoe wij v(er)staen siaers om(m)e( )tiene oude guldene hellinghe van florenchen goed ende custbaer
van goude ende van ghewichte ofte de werde daer af jn ande(re)n goeden ghelde jaerlike(r) ende erfleke(r) Renten tegheldenen en(de)
tegheuene van den vorseiden Clause ende van sinen nacomelinghen den vorseiden minister ende den Conuente ter aerme(n)
behoef erflec ende eewelec durende alle jaere die ene heelft te sente jans daghe baptisten jn midden zome(re) Ende dande(re) heelft
te kerssauonde mede soe gheloefden de vorseide brueder jan ende brueder jan van hoers ghemeens Conuents weghen dese vors.
huisinghen met allen haren toe behoerten tewaerne den vorseiden clause ende sinen nacomelinghen tallen daghen op dese vorghe-
noemde Erfleke Rente ende te claerne quite ende vri van allen ande(re)n comme(re) ende calaengen die daer op den dach dat
dese l(ett)ren ghemaect wordden op siin mochte jn eneghe(n) manieren uteghenomen den gherechten landcheins die onse he(r)e
de hertoghe jaerlijcs daer op heeft alsoe si ons seiden dewelken landcheins de vorseide claus gheloefde oec te gheldene ende
te betaelne van hem ende van sinen nacomelinghen alle jare sonder des ministers ende tsconuents vorghenoemt scade
ende cost Voert es ondersproken dat deghene die nv jn dese vorseide huisinghen woenen ende die ghehuert hebben dat
si [hore] jaerscaren ende hueren selen moghen gebruken alsoe verre alsi die wittelec ende Redelec betoenen connen na
der stad Rechte Ende dat de vorseide claus elcs tsiaers heffen ende jnnemen sal moghen de huere die daer af sal comen
sonder yemens wederzegghen Jn kinnessen van desen lett(re)n bezeghelt met onsen zeghelen / Ghegheuen jnt jaer ons he(r)en( )alsmen
screef m . CCC . vijftech ende viue op den Dertien auond

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]