[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Kerkfabriek Kortrijk, Sint-Maartens
idno 61r
Historiek
origPlace N141p
settlement Kortrijk
region West-Vlaanderen
Wij Clais stutin als proefst Ende wouter vander strate matijs staec daneel vanden hoeghenwe[n]ghe ende ywein van Craienbrouc als
scepenen Jnde stede van Curtrike in dese tijt Doen te wetene allen den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren sullen sien of hoeren lesen Dat Jhan va(n) boedel
ghem en(de) alise sijn wettelike wijf Sijn com(m)en oer ons Ende hebben verkent ende verlijt dat Jhan de waghemakere heift Jeghen hemleden
ghecocht ende welbetaelt Sesse scellinghe paris. elke siaers te Renten eruelike ghedurende alsulke munte van paris. als ghemeenlike gaen
sal in de stede van Curtrike Jaerlix telken daghe vanden paiemente De welke eruelike Rente Jhan en(de) alise voers. hebben beset ende bewijst jha(n)
den waghemakere voers. en(de) sinen hoire ende naercom(m)ers wettelike besitters wesende vander erueliker Renten voers. Jaerlix te heffene ende
te Reekene vp haerleder huus en(de) erue dertoebehoerende staende en(de) ligghende binden scependom(m)e vander stede van Curtrike ouer beke tussche(n)
beatrisen vanden viue(re) huus en(de) erue an deene side En(de) meuwels vanden ga[c]e huus en(de) erue an dander side Te gheldene dese voers. eruelike
Rente elke siaers teenen paiemente Dats te wetene te meydaghe Ende dies sal wesen deerste paiem(m)ente meidaghe eerst com(m)ende En(de)
also voert gheldende van Jare te jare eruelike ghedurende en(de) ten voers. daghe . Vander welke erueliker Rente beset ende bewijst also voerseit
es Jhan en(de) alise sijn wettelike wijf voers. ghinghen vte en(de) ghelensden der of wel en(de) wettelike naer costume en(de) vsage vander stede van Curtrike te
Jhans swaghemakers bouf voers. En(de) hi Jhan voers. was dertoeghedaen en(de) erin gheeruet wel en(de) wettelike naer costume en(de) vsage vand(er) stede
van Curtrike voers. . Jn kennessen van wareden hebben wij proefst en(de) scepenen voerenghenomt dese p(rese)nte l(ett)ren gheseghelt met onsen p(ro)pren
seghels vtehanghende ghemaect ende ghegheuen int Jaer van gratien als men screef Dusentich Driehondert ende seuentich den vierden
dach in wedemaent

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]