[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Begijnhof (te Aalst)
idno 061r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij scepenen van aelst Gillis drigghe ende Jan teerpenninc . doen te wetene allen lieden . dat pieter van der stoct . ende liisbette siin wetteghe
wijf hebben ghecocht ende ghecreghen wetteleke Redeleke ende wel vergolden jeghen Arnoude morremaeye . ende jeghen gheertruden van der ponten
siin wetteghe wiif . viere ende twintich scellinghe parisise siaers erfeleker Renten alselcs ghelts alse onse lieue en(de) gheduchte heere de graue van
vlaenderen elx Jaers eeweleke durende sal doen Ontfaen van siere erfeleker renten Te gheldene dese voernoemde viere ende twintich scellin
ghe par erfeleker Renten telken kerssauonde eeweleke duerende ende dan telken al u(er)golden te sine met ghereeden ghelde . Ende dese voernoemde
vierentwintich scellinghe par erfeleker Renten hebben Arnoud ende gheertruud siin wetteghe wiif vorgh . bewiist ende beset op haer stede huus
ende erue ghestaen ende gheleghen buten der ponstraetpoorten ter zeeborghenbrugghen tusschen heinrix burrels huus ende erue an deen side . en(de) Cor.
huus ende erue [vt]er vurster muelen an dander side . Ende ware dat sake dat arnoud ende gheertruud siin wetteghe wiif vorgh ofte de ghene die dit
voernoemde huus ende erue houden ende besitten zelen niet en golden dese voernoemde vierentwintich scellinghe par erfeleker Renten elx Jaers eeweleke
duerende telken kerssauonde met ghereeden ghelde . pieteren ende liisbetten sinen wetteghen wiue vorgh ende haren nacomeren so hebben Arnoud ende gheertruud
siin wetteghe wiif vorgh . dit voernoemde wettelec bewiis wettelec op ghedreghen scepenen in handen omme pieteren ende liisbetten sinen wetteghen wiue vorgh
ende haren nacomeren dese voernoemde vierentwintich scellinghe par erfeleker renten ane te ghereekene Ende arnoud ende gheertruud siin wetteghe wiif
vorgh . siin wettelec onthuut ende ontherft van desen voernoemden vierentwintich scellinghe par erfeleker rente ane te ghereekene Ende arnoud ende gheertruud siin wetteghe wiif vorgh
siinre toe comen ende in gheherft ende was al wettelec ghedaen bij alle dien dat wij te alselken gheliken dinghen gheuseert hebben ende sculdich waren te doe
ne na sede recht wet costume en(de) vsage van der poort van aelst Jn kennessen der waerheit ende vte beden ende versoeke van partyen so hebben wij scepe-
nen vorgh . dese l(ett)ren gheseghelt met onsen vtehanghenden zeghelen Jnt Jaer ons heeren alse men screef dusentech driehondert twee ende zeuentech den
anderen dach in aprille

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]