[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O117p
settlement Zottegem
region Oost-Vlaanderen
Wij lantscepenen van zotteghem maken Cont ende kenlij allen den ghenen die nu sijn ende hier na wesen zelen Dat michiel
lancdul heeft ghenomen omme eenen erfeliken ts[ei]ns een dach(want) weeden gheleghen op halsbroec neuen vlaeds lochten jeghen Gillis
blancaerde omme .viue ende twintich scellinghe parisese elcs tsiaers Ende seeren rente . Ende dese voern viue ende twintich scellinghe
paris te gheldene telken kersauonde erfelijc durende met al sulken ghelde alse de heere van den lande nemen sal van sire renten
Ende voert soe heeft michiel voers gheloeft een huus te settene op dese voers eruachtichede vijftien pont weert bi prise ofte
beter Ende dit voers huus en mach michiel voernoempt niet af doen noch argheren maer altoes beteren . Ende voert wat michiel
voers op dese voernoemde Eruachtichede plant sedt ofte wast dat moet bliuen pant ghelijc den andren Ende voert soe moet
michiel voernoempt dese Eruachtichede beteren altoes ende niet argheren voert waere dat sake dat michiel voernoempt niet
en gholde gillise voers dese voerseide Rente Ghelijc dat se voersproken es . Soe heeft michiel voernoempt vp ghedreghen dese selue
ervachtichede den heere in sine hande wettelijc te Gillis bouf voernoempt sijn hant an te slaene ghelijc sinen p(ro)peren Erue . Ende voert
waere dat zake dat michiel voerseit dit voernoemde huus niet ne maecte ghelijc dat voersproken es . Ende michiel voernoempt dese(n)
pant vaeren liete eer dit voers huus ghemaect worde ende gheset op dese voernoemde ervachtichede Soe moeste michiel voers
vijftien pont gheuen Gillese voerenghenoempt ouer dit voerse[i]de huus Ende wie desen tsiaerter[e] bringhen sal dat hi mach
hinre sijn van der voernoemder Renten Jn al [de]r manieren dat voersproken es . Ende voert omme dat wij lantscepenen voere(n)
ghenoempt willen dat dese voers dinghen selen bliuen ghehouden . goet . vast . ende ghestade . hebben wij lantscepene(n) voernoempt dese
letteren gheseghelt met onsen p(ro)peren seghele jn kenlijcheden van waerheden en(de) behouden adelincs Rechte Dit was ghedaen jnt jaer
ons heeren alse men screef Dertienhondert zesse ende viertich te kersauonde


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]