[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Booden Doos 06
idno 1399bis recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wii Claus van Riichouen Ende Claus vanden werue Scepenen in Antwerpen maken cond dat voir ons quamen Broeder heinric van walem minist(er) En(de) broed(er) Jan willemssone Broed(er)en vande(n)
derderorder(en) van sente fransiscus Tantw(er)pen in deen partie Ende Aernoud vrederiic woenende te zanthoue(n) in dande(re) partie En(de) bekende(n) in beiden partien / Dat de voirs broed(er) heinric en(de) broeder
Jan van haers ghemeyns conuents weghen En(de) bi c(on)sente van gielise wilmare alse mombore haers Conuents vand(er) Stadweghen daer toegheset ghegheue(n) hebben en(de) gaue(n) terue en(de) in erfliken Re[chte]
Den voirs aernoude en(de) sinen nacomelinghen te houdene en(de) eeuwelec te ghebruykene Eenen beemdt met gronde en(de) met al datt(er) toehoert houdende tsamen omtrent een buynder luttel min oft meer
gheleghen te zanthouen inde loeghemorte(re) beemde tusschen der Capelrien beemdt van pulle in deen zide En(de) Eenre Capelrien beemdt van liere in dande(re) zide alsoe wii verstond(en) Elcs Jaers Omme
viue guldene penninghe diemen heet guldene hallinghe goed en(de) custbaer van goude en(de) van ghewichte Oft de weerde daer[a]f in ande(re)n goeden ghelde gheliic men ghemeenlec [i]n Antw(er)pen vo(r)e [chinsgel]
dene nemen en(de) gheuen sal jaerlike(n) en(de) erflike(n) rente(n) Te gheldene en(de) te betaelne vanden voirs aernoude vrederiic en(de) van sinen nacomelinghen Den voirs minister die nv es en(de) namaels siin sal
altoes ter armer lieden behoef om(m)e node te deelne Alle jare op Sente bauen dach En(de) te leuerne in antw(er)pen binnen tco(n)uent sond(er) haren cost voerd gheloefden de voirs. broed(er) heinric en(de) broed(er)
Jan van haers Conuent weghen Den voirs aernoude Desen voirs beemdt te waerne en(de) te claerne quite en(de) vry van allen ande(re)n comme(re) en(de) calaengien die daer meer op siin mochte dan voirscr
es vutghenomen Twalef penninghe louensche tsiaers erflec die mijn vrouwe van braband daer op heeft / Ende Sesse parisise tsiaers erflec die de prochien van Santehoue(n) daer op heeft
De welke voirs Twaelef penninghe louensche en(de) Sesse parisise tsiaers erflik(er) Renten De voirs Aernoud gheloefde voe(r) hem en(de) voe(r) sine nacomelinghe van nv voerdane eeuwelec duerende [Te]
gheldene en(de) te betaelne alle jare sond(er) des voirs Conuents cost en(de) sond(er) afcorte(n) vande(n) voirs viue guldene hallinghen tsiaers erflike(r) Rente(n) Ende om(m)e dat tvoirs Conuent van des(en) voirs erflike(r)
Renten Jaerlecs te heffene te bat ghehouden en(de) verzekert soude siin en(de) bliuen tallen daghen Soe heeft de voirs Aernoud vrederiic Omme de meerde(re) zekerheyt daer toe mede verbonden ende
tonderpande gheset Eenen Aerd metten Gronde en(de) met al datt(er) toe hoert houdende omtrent Twee dachmale luttel min oft meer gheleghen te [Santhouen] inde [loghemort(er)e beemde] tussche(n) de(n)
voirs beemdt die hi boue(n) t(er)ue ghenome(n) heeft in deen zide En(de) der Capelrien beemdt van pulle in dande(r) zide streckende vore ten straten vuyt met huyse en(de) met houe daer ane ghestaen alsoe
zij ons seiden Jn kennessen van [desen] l(ett)ren bezeghelt met Onsen zeghelen Ghegheuen int Jaer ons hee(re)n alsme(n) screef m . CCC . neghentich en(de) neghene viere en(de) twintich daghe in februario

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]