[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1345bis recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wj willem de moelne(re) en(de) woutre vanden brueke scepene(n) in antw(er)pen maken cont dat vore ons
q(ua)m(en) h(er) willem de gorete(re) priester en(de) Gilijs scedelbaerd En(de) bekenden / dat de selue h(er) willem gheghe
uen heeft t(er)ue en(de) in erfleken rechte den vorseiden gilise Ene hoftad gheleghen in de gasthuist(ra)te tus-
schen claus des brune(re) huis en(de) wiharden huis van vrisele met al dat opde vorseide hofstad es
om ene(n) gulden hellinc van florenche sjaers goed en(de) custbaer oft de werde daeraf in goeden
andren ghelde erflik(er) renten / tegheldene en(de) tegheuene alle jare vanden vorseiden gilise ende
van sine(n) nacomeli(n)ghen / den vorseiden he(re)n willeme en(de) sine(n) nacomeli(n)ghen in sente jans da-
ghe in midden some(re) en(de) die ierste in sente jans daghe in midden some(re) ierst toe com(en)de jn de
sen vorwarden dat de vorseide gilijs en(de) sijn nacomelinghe(n) selen altoes ghelden den land-
cheins die vten vorseid(en) hofstad gaet en(de) allen cum(mer) dier ute gaet ofte gaen mach sonder
cost en(de) scade sh(er) willems vorseit en(de) sier nacomelinghe(n) . voert gheloefde de vorseide gilijs
te v(er)cumm(er)ne oft de vorseide hofstad binnen tween jare naest volghende de date van
die lett(r)en een pond grot(en) oud(er) tornoyse en(de) dat hi dan dat huis altoes houden sal bete(re)nde
sond(er) negh[] [?] [In] kennessen van desen lett(r)en beseghelt met onsen zeghelen . Ghegheuen
jnt jaer ons he(re)n alsm(en) screef . m . ccc . viertech en(de) viue in sente lucas monde

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]