[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Brugge
repository Rijksarchief Brugge
collection Schepenbank Tielt: geordende oorkonden
idno 7r
Historiek
origPlace H123p
settlement Tielt
region West-Vlaanderen
WJ willem van der elst willem van den hecke maes [crem]pe ende peiter de groete als Scepenen van thielt jn de tijt dat dese din
ghe ghedaen waren / doen te wetene alle den ghenen die desen presenten tsaertere sullen zien of hoeren lesen / dat sijn comen voer ons
arnoud de scerre ende cateline sijn wetteleke wijf ende hebben verkent ende verlijt bi haren vrien danke ende bi haren vrien wille dat si
Sculdich sijn heinricke den houc van muelenbeke . Twintich Scele . parisise siaers te Renten eweleke ende erueleke staende dat es te wetene
also sulke parisise als de heeren ghemeenleke sullen ontfaen van haerre rente Te gheldene te elken sente baues daghe naer vrome van
jare te jare eweleke ende erueleke staende / de welke twintich scele paris. siaers vorseit arnout ende kateline vorseit hebben beset wetteleke
heinricke den houc vorseit vp .achtentich Roeden lants suuer ende onberent wesende ligghende jn den beelc die men heet calensons beelc bin
der vrihede van thielt tussche heinric spothieters kindere lande an deene side ende arnouts ende katelinen vorseit huse an dander side / en(de)
voert vp al drechte dat arnout ende kateline vorseit voere vp den vorseiden beelc hebben ertuast ende nagheluast of in Renten Ende
ware dat sake dat arnout ende kateline vorseit of hare naercomers niet ne gholden dese vorseide rente ten daghe vornomt heinricke
den houc vorseit of sinen nacomers so mochte heinric de houc vorseit of sine nacomers dese vorseide Rente jnnen naer costume ende
vsage van der vrihede van theilt Voert es te wetene dat heinric de houc vorseit heeft beloeft over hem ende sine nacomers dat hi dese
vorseide rente nemmermeer vercopen sal naer gheuen in kerken naer bringhen bi toedoene van hem Ende omd at wi Scepenen
bouen ghenomt kennen dat alle dese vorseide dinghe waren ghedaen voer ons wel ende wetteleke So hebben wi dese presenten
Tsaertere ghezeghelt Met onsen propren zeghelen vte hanghende Dit was ghedaen jnt jaer ons heeren als men screef . dusentich
driehondert . Seuene ende vichtich . vp sente lauwerens

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]