[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace N072p
settlement Ieper
region West-Vlaanderen
Wie jehan jacopszone gherard van den walle michiel queke woubrecht van rosebeike ende pieter van der haghe . Scepenen van den yppersschen ambachte
Doen te weitene tallen den ghonnen die deise presente l(ett)re zullen zien ende horen leisen dat der heinric Rugghinvoet port(re) in yppre heift ghecocht ende ghecreighen
eruelike tsinen bouf ende tsins hoirs bouf ieghen den here France den bere ende joncvrauwe beatrissen sinen wiue porters in ypre zesse ymeite ende twe linen
lands litel min of meer ligghende onder minen here van vlaendre bin den yppersschen ambachte in de prochie van den briele an de westzide van der eluerdinc
strate
tusschen den lande shere jehan martins of ene zide ende den lande der fermerie van sinte kerstinen van ypre of ander zide van den welken cope de vors vercop(er)s
houden hemleiden wel vernoucht ende betaelt ende lyen vulgouden ende hebbent quite ghescouden ende alm ende ghifte gheworpen den vorseiden Copere wel ende
wettelike naer costumen ende vsagen van den yppersschen ambachte Ende hebbens hem ghewed ende beloft in waersceip sonder calainge sieghen allen lieden quite land
om(m)e quite ghelt behouden sheren chens vte gaende . Ende stappans dit ghedaen de vorseide here heinric Rugghinvoet cam voor ons sceipenen vornomd ende ver
kende
ende verlijede dat hi hadde ghegheiuen tenen eweliken ende erueliken chense den vornomden here france den bere ende sinen hoire ende nacom(m)ers de vors
zesse ymeite ende twe linen lands ligghende ter steide vornomd . Om(m)e hem sinen hoire ende nacom(m)ers behordene ewelike ende eruelike . van den vorseiden
here heinric rugghinvoete ende van sinen hoire ende nacom(m)ers / Om(m)e achte pond par erueliker renten siaers . te gheldene ende te betaelne den vornomden here
heinrike ende sinen hoire of den bringher van deiser l(ett)re cause van hem hebbende . te tween payementen in elc jaer . Dats te weitene dene helt van der vors
erueliker renten sinte jehands daghe baptists nu eerst com(m)ende . ende dandre helt sinte baeufsdaghe daer naer eerst com(m)ende . Ende also voort van jare
te jare ende van payemente te payemente ewelike ende eruelike gheduerende . Jn manieren ende in conditien waert so dat de vorseide here france de bere
siin hoir of de ghonne die cause van hem hebben zoude failgierden van tween payementen te gadre bi den welken dat de twe payementen achterhaeld en
terde payement onvergouden weisende . dat stappans de vorseide here heinric Rugghinvoet of siin hoir of de bringhere van deiser l(ett)re cause van hem hebbende
hand slaen mochte an de vorseide zesse ymeite ende twe linen lands . ende houdent ouer sine vrye quite eruachtecheide . sonder darof yenegh weiderkeringhe
te doene . Jn orkonsceipen van deisen dinghen so hebben wie sceipenen vornomd . deise presente l(ett)re bezeighelt met onsen propren zeighelen vut hanghende
dit was ghedaen int jaer ons heren dusentech drie hondert een ende zestech . vp sinte baeufs dach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]