[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Kerkfabriek Kortrijk, Sint-Maartens
idno 70r
Historiek
origPlace N141p
settlement Kortrijk
region West-Vlaanderen
Wij. willem de tolnare als proofst Ende Joes hameide Symoen van aelmersch daniel cam(m)elin ende lodewijc blase als scepenen inde stede van Curt(ri)ke jn des(en) tijt
Doen te wetene allen den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren zullen zien of horen lesen Dat mathijs van waleghem priester inde name van zente maertins kerke in Cur
trike als Ontfanghe(re) vand(er) voors. kerke Es com(m)en voer ons Ende heift wel ende soffissantelike ghecoocht en(de) inwaer ghedaen met goeden lieden werdech van
trauwen dat Joncvrauwe beels aelgemonts gaf in tiden verleden te haren Jaerghetide der voors. kerke Sesse scellinghe par. vlaenderschen munten Ende vie
re ende twintich scellinghe paris. munten voors. om(m)e Jnviolata te singhene inden adeuent elke siaers te Renten eruelike ghedurende De welke voors. Eruelike
Rente Joncvr. beele voors. besette en(de) bewijsde der voors. kerke te haelne ende te Reekene Elke siaers eruelike ghedurende vp een huus ende erue dertoebehore(n)de
staende ende ligghende binder stede van Curt(ri)ke int Cup(er)straetkin onder den lombaerden steen tusschen heinric Crops huus en(de) erue an deen side ende
mathijs beidemants kinde(r) huus ende erue an dander sijde De welke voors. eruelike Rente was ghestelt te betaelne elke siaers teenen paiement Dats te
wetene telken alre helighen messe elke siaers eewelike ende eruelike ghedurende sonder scamp ende malengien Ende also voort gheldende van Jare te Jare eruel(ike)
ghedurende en(de) ten voors. paiemente de welke voors. Dertich scellinghe paris. de voors. her mathijs van walenghen als ontfangh(ere) voors. of de ghene die
tvoors. Regement hebben sal in toecom(m)ende tiden inde name van den Capellanen vander kerke van sente maertins voors. sal heffen halen en(de) Reeken vpt voer
seide huus ende erue voren verclaert elke siaers eruelike ghedurende sonder den ghenen die tvoors. huus en(de) Erue vp den tijt van nv besittende es of in toe
com(m)enden tiden besitten sal nem(m)ermeer der Jeghen te gane of te doen gane in eenegher manie(re)n naer den Jnformatien bouen verclaert .. Jn kennessen
van wareden hebben wj proofst ende scepenen vorenghenomt dese p(rese)nte l(ett)ren gheseghelt met ons(en) p(ro)pren seghels vtehanghende ghemaect ende ghegheue(n)
Jnt Jaer van gratien als men screef Dusentich driehondert vierwaeruen twintich ende neghene den achte ende twintichsten dach in laumaent -

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]