[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O117p
settlement Zottegem
region Oost-Vlaanderen
Wij claus de brune bailliu van den lande van zotteghem vp desen tijt Ende manne den huus van zotteghem toe behorende jan de clerc van der haghen jan van
der maren
michiel van der maren / Ende gillis van vp den bosch doen te wetene allen den ghenen die dese letteren zelen zien Ofte horen lesen / dat gillis de
letter
Ende lijsbette sijn wetteleke wijf hebben ghecocht wetteleke ende Redenleke ende wel vergolden jeghen janne van der Elst heinrix sone van der Elst
vijftiene ponde parisise siaers Erfeleker Renten in alle der manieren Ende in alle der Conditien dat jan van den niewenhuus dese selue vijftien pont
par Erfeleker Renten vp tijt voerleden Cochte jeghen janne van den wolputte / ghelijc dat de tsaerter in heeft ende wel verclaert diere af ghemaect
was vp dien tijt bij der Ordinantien Ende bij den Concente van minen heere van zotteghem Ende van sinen mannen die doe waren daer god de zielen af hebbe(n)
moete Ende wel beseghelt van minen here Ende van sinen mannen welke vijftien pont par erfeleker Renten dat men jaerlijcs eweleke duerende sal beta-
len
gillise den letter ende lijsbetten sinen wetteleken wiue vorenghenoempt de ghene die der voernoemden pant houden selen ghelijc dat de tsaerter in heeft
Ende wel verclaert Ende jaerlijcs eweleke duerende te alselken daghe alse die voers tsaerter wel verclaert Ende mentioen maect Ende ware dat sake
dat gillis de letter ende lijsbette sijn wetteleke wijf vorenghenoempt ofte de bringher van desen jeghenwordeghen tsaertre jaerlijcs eweleke duerende niet volbe-
taelt
en waren van desen vijftien ponden par erfeleker Renten ten daghe voers so souden gillis de letter Ende lijsbette sijn wetteleke wijf ofte de bringher van
desen jeghenwordeghen tsaertre vorenghenoempt slaen haer hande an alselken pande alse de tsaerters wel in houden Ende verclaren diere vorenghemaect
af sijn / Ende in alle der Conditien dat die tsaerter mentioen maect ende wel verclaert / Ende omme dat wij bailliu Ende manne bouenghen willen Ende begher-
ren
dat alle dese voerseide dinghen selen bliuen goet vast ghestade ende wel ghehouden teeweleken daghen in alle der manieren dat se hier voerscreuen sijn so
kennen wij al dit ghedaen wetteleke ende al wetteleke behouden tsheeren ende adelincs rechte jn kennessen der waerheit Ende bij der beeden ende den ver-
souke
van beden partyen hebben dese jeghenwordeghen letteren gheseghelt met onsen huut hanghenden zeghelen jnt jaer ons heeren doe men screef
dertienhondert viue ende zestich den anderen dach van der maent die men heet september

claus de brune

jan van d(er) haghe(n)

jan va(n) d(er) maren

michiel va(n) d(er) maren

gillis va(n) vp den bosch


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]