[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country België
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace H084p
settlement Veurne
region West-Vlaanderen
Wie bouden de graue en(de) vinsent belgolfµ . scepenen vander poort van veurne doen te weitene allen lieden dat wijd previjn wonende in aluerincheem tans
voor ons kende en(de) lijede vp hemzeluen en(de) up al tgoed dat hie nv heift of hebben zal buten of binnen aerue en(de) canteilenµ zo waer het is en(de) ment
vinden mach dat hie ghehouden en(de) scoudich es Elleiuen Jaer lanc ghedurende naer der date van deizer l(ett)ren eerst com(m)ende te houdene en(de) te susti-
neerne woubouighenµ matheeus toots kinde dannof wijd vors. groot here es van ate van dranke van scoen van lederen En(de) van al dat den vors.
kinde behoiren zal reidenlike en(de) weizenlike / te zinen costen en(de) zonder den costen van matheeuse vors. de vors. termine ghedurende . hierbi belo-
uede matheeus vors. vp hem zeluen en(de) vp al tgoed dat hie nv heift of hebben zal buten of binnen aerue en(de) catteilen zo waer het es en(de) ment
vinden mach te gheldene en(de) te betaelne de vors. elleiuen Jaer ghedurende den gonen die voogheden zijn zullen van zinen vor. kinde / tsuors.
kinds bouf of den bringher vandeizer l(ett)ren vantskinds weighe elx Jaers vier pond par. den groten tornoizen ouer twaelef penninghe
par. of ander munte Jnt auenant te tween payementen Jnt Jaer / dats te weitene deene helt te zinte bauesmesse nv eerst com(m)ende en(de)
dander helt te zinte jansmesse midszomers daer naer naest volghende En(de) also voort Elx Jaers de payementen naervolghende de vors.
termine ghedurende Omme de vors. vier pond par. siaers te houdene te lecghene en(de) te conuerteerne in baten en(de) p(ro)ffite vanden voors.
kinde en(de) die niet te minderne [m]aer tskinds goed der meide te beiterne / en(de) te lecghene tote den drien ponden par. die den kinde
vors. toe com(m)en en(de) verstooruen zijn ouer zijn deel vanden goede van zier moeder doot / behouden dies dat eist zo dat tvors. kind of mathe-
eus vors. welc van beden dat zij steeruet binden vors. Elleuen . Jaren dat deize kennesse en(de) dit verbint / also houde als deen vanbeden
doot zij quite te nieuten es en(de) van ghere waerde . En(de) waertso dat eenich ghebrec of faute ware / an matheeuse vors. binder vors.
termine ande vors. vier pond par. siaers inder manieren en(de) condicijen dat voorscreiuen es zo zijn com(m)en voor ons Jan casteuoort
En(de) Jan de coots onse poorters als boorghen en(de) scouders ouer macheeuse vors. en(de) hebben belouet vp hem lieden en(de) vp al tgoed dat
zij nv hebben of hebben zullen buten of binnen aerue en(de) caiteilenµ zo waer het es en(de) ment vinden mach En(de) Elc ouer al / al te vul
com(m)ene / te gheldene en(de) te betaelne zo wat hier an ghebreiken zal an matheeuse vors. binder vors. termine dies belouede ma-
theeus vors. vp hem zeluen en(de) vp al tgoed dat hie nv heift of hebben zal buten of binnen aerue en(de) caiteilenµ zo waer het es
en(de) ment vinden mach zinre vors. boorghen scadeloos en(de) costeloos te quitene elx Jaers van deizer vors. [boortinch]µ de vors. termine
ghedurende Jn kenness(en) der waerheiden hebben wie sceipenen vors. onze zeighen ghehanghen an deize l(ett)re ghemaect Jnt jaer
ons heren duzentich driehondert zesse en(de) zeiuentich den drie en(de) twintichsten dach van hoymaend


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]