[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Oorkonden met Blauwe Nummers
idno 9414r
Historiek
origPlace I142p
settlement Hulst
region Zeeland
WJ Jan Seriant Jan roelin wouter zoete van westhusen Daniael pieter van lamzwaerd Ende Jan de moenc Schepenen in deport van hulst
Jn dien tiden als dese dinghen ghedaen waren / maken cont Ende kenlic allen den ghenen die dese presente lett(r)en zullen zien ofte horen
lesen Dat een ghescil was Ende een debat / tusschen heerachtighen ondersceedighen lieden Ende wisen minen heere den Deken Ende Capitle
van Corterike an die Eene zide / Ende Roline steenaerde / janne steenaerde / Dankaerd steenaerde / Ende aer andere ttwee broedere an die ander zide
als van Eenighen tienden / an de welke / Roelin Jan Dankaerd steenaerd Ende aer broedere vorseit hand hadden ghesleghen Ende gheanvaerdt van den
welken tienden miin he(r) de Deken Ende Capitle vors. in paysiuele possessien hadden ghesiin Ende es te wetene Dat ghemeene vriende Ende maghe hier
toes o vele spraken Ende daden Dat dit vors. debat Ende ghescil wart ghekeert te zesse personen waerd drie ane die eene zide Ende drie ane die
ander zide Dats te wetene an eenen ondersceedighen heere Ende wisen minen he(r) meester gielise van der hoye Deken van corterike meester in theologien
meester janne van wielsbeke prochipape in hulst Ende euerdei den wint / ouer deken Ende Capitle vors. / Ende ane heerachtighe Edele lieden Ende
waerden Dankaerde vossaerds zone / Dankaerde van zedelgheem Ende janne van zedelgheem zinen broeder / ouer Roline steenaerde Ende zine bro
dere vors. an dander zide Ende wel es te wetene Dat Dese vors. zesse persone Dit ghescil Ende debat namen te hemwaerd Omme Een redenlic
segghen daer huut te zeghene Ende berieden hem Ende bespraken met goeden ripen Ende vorsienen Rade / Ende als si eens waren van den
segghene riepen si partien vorehoghen Ende wijsden hem an beeden ziden zeker te doene der segghen wel te houdene Ende ghelijc dat de vin-
ders vors. wijsden / belouede miin he(r) de Deken vornoemt Ende dede zeker ouer hem Ende capitle vors. tsegghen te houdene Ende Roelin Jan
Ende dankaerd steenaerd vors. veruinghen aer andere twee broedere Ende gheloueden diere ghelike Ende daden zeker wel Ende vulcome-
like tsegghen tehoudene Ende wel es te verstande dat dese vors. segghers aer zegghen zeiden Ende wijsden wel van acoorde Ende ouereendraghende
in desen manieren / Dats te wetene Dat si seiden Ende wijsden Dat Roelin jan Dankaerd steenaerd Ende aer broedere vors. bi quader informacien
Ende onredelike aer hand adden ghesleghen ane dee vorseide tienden Ende gheanvaerd / Ende wijsden hem aer hand daer af te doene Ende dat si se
Capitlen vors. vp zouden rechten Ende hemlieden aer scade ghelden Ende in possessien zouden zetten wel Ende paysiuelike te behoudene ten eeweliken
daghen Ende hier jeghen nemmermeer / te doene nochte te gane noch te doen gane in enigher manieren / Capitle vorseit en zoude dese vors.
tienden paysiuelike besitten Ende behouden sonder enigh wederzegghen van hemlieden ofte van aerliede weghe toecomende / Ende omme dat
wi Schepenen vornoemt kennen Ende weten Dat alle dese vors. dinghen in presentien van ons / waren aldus gheseid Ende ghewijst van den zegghers
vornoemt bi ghemeenen c(on)sente Ende ouereendraghene van partien So hebben wi in orconscepen Ende in kennessen van allen desen vors. dinghen
dese presente lett(r)en gheseghelt met onsen propren zeghelen huutanghende mids beden Ende versoeke van partien vors. Ghegheuen vp den
dertienden dach van hoymaent Jnt jaer ons heeren alsmen screef Dusentich driehondert viertich Ende achte

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]