[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Kerkfabriek Kortrijk, Sint-Maartens
idno 24r
Historiek
origPlace N141p
settlement Kortrijk
region West-Vlaanderen
Wi . mathiis staec als profst / ende Jhan vander heule willem de [A]kre / gillis dibboud / ende Joes wicke als Scepenen in de stede van curtrike in dese
tiit Doen te wetene allen den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren zulen sien of hoeren lesen Dat gillis colley ende megriete ziin wettelike wiif ziin com(m)en
voer ons Ende hebben verkent ende verliit dat meggriete vander brugghe martin coukes wedewe heft Jeghen hemlieden ghecocht ene wel
betaelt . twee ende dertech scellinghen paris. elke siaers te Renten eruelike ghedurende / alsulke munte van paris. als ghemeenlike gaen zal
jaerlix in de stede van curt(ri)ke telken daghe van den paiemente .. Dewelke eruelike Rente voers. gillis colley ende meggriete ziin wettelike wiif
voers. hebben beset ende bewiist vp harelieder huus ende erue staende ende ligghende bin den scependom(m)e van der stede van Curtrike Jn de
harlebekestrate tusschen goesin naghelrincx huus ende erue an deen zide Ende Robbrechts van walecamp huus ende erue an dander zide Ende
ware eenech ghebrec an dese besettinghe voers. So hebben gillis ende ziin wiif voers. de voers. eruelike Rene voert beset ende bewiist Jn baten
vander voers. besettinghe . Vp deene heltscheede van haren huus ende erue staende ende ligghende bin der stede van curt(ri)ke Jn de Riselstrate
vp den houc van der papenstrate dats te wetene vp de heltscheede naest der papenstrate voers. also verre als soe strect . Te gheldene dese voers.
twee ende dertech scellinghe paris. elke siaers eruelike ghedurende meggrieten vander brugghe voers. of den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren brin
ghen zal te tween paiementen acht(er)uolghende Dats te wetene deen helt te Sente Jhans messe in midden zomere erst com(m)ende Ende dander
helt te kerstauende daer naest volghende Ende alsoe voert gheldende van Jare te Jare eruelike ghedurende Ende wel es voerwarde waert soe
dat in tiden toe te com(m)ende megg(ri)ete van der brughe voers. of hare hoir wilde vercoepen of veranderen dese Rente of veranderen dese Rente of het en ware moeder of vader
jeghen hare kindre of broeder of zust(er) Jeghen mallic andren So souden gill(is) ende ziin wiif voers. of harel. hoir moghen hebben dese selue Rente
om(m)e also vele als dat se aen vremde coepen soude / Ende van deser Renten voers. So ghinghen vte ende ghelensden gill(is) colley ende ziin wiif voers. wel en(de)
wetteliek na costume ende vsage vander stede van curt(ri)ke te megg(ri)eten vander brugghe bouf voers. Ende soe was der toe ghedaen wel ende wettelike Jn
der manieren voers. .. Jn kenness(en) van wareden hebben wi profst en(de) scepen(en) voerenghenomt dese p(rese)nte l(ett)ren ghezeghelt met onsen p(ro)pre zeghels vtehan
ghende ghemaect ende ghegh(euen) Jnt Jaer van gratien als [men]scref .m.ccc. twee ende vichtech . ten neghenden dach in nouembre

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]