[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O117p
settlement Zottegem
region Oost-Vlaanderen
Wij lantscepenen van zotteghem maken Cont ende kenleec allen den ghenen die nv sijn Ende hier na wesen
selen Dat jocfrouwe annees van ondaghe heeft ghecocht wetteleke ende Redenleke ende wel vergolden jeghen janne
den vliegher viere ende twintich scellinghe par siaers erfeleker Renten alsulc ghelt alse de heere van zotteghem jaer-
lijcs
sal doen ontfaen van siere Renten Te gheldene telken kerssauonde eeweleke duerende Ende emmer onbegrepe(n)
te wesene van gheldinghen viertiennacht naest den voerseiden kerssauonde volghende ende dan wulgolden te wesene
Ende dese voernoemde viere ende twintich scellinghe par erfeleker Renten heeft jan voers bewijst ende beset wel ende wet
teleke
joncfr anneesen voernoemt vp een dachwant ende een half lants letter men ofte letter meer gheleghen an den
niewen bosch neuen Claus vernim(m)en lant an deene side ende neuen wouter zoetijns lant an dander side Ende jan voers
ofte de ghene die dese voernoemde erfachtichede houden selen / moeten jaerlijcs dese voernoemde Rente bringhen joncfrouwe(n)
anneesen voernoemt jnt beghine hof ter Oeyen telken daghe dat soe vallen sal ende sonder haren cost Ende ware dat
sake dat joncfrouwe annees voernoemt ofte bode van haren weghen jaerlijcs niet betaelt en ware ten daghe ende ghelijc
dat voers es dat soe ofte haer boden om(m)e de voernoemde erfeleke Rente Commen ofte senden moeste dat soe na dien dach
mach verteeren ofte doen verterren waer dat soe wilt elkes daghes drie scellinghe par vp den voernoemden pant sond(er)
minderen van den principale ende allen wetteleken costen toter tijt dat alle de coste ende de principale wulbetaelt
souden wesen voert ware dat sake dat jan voers ofte de ghene die desen voernoemden pant houden selen jaerlijcs niet en
golden dese voernoemde erfeleke Rente joncfrouwen anneesen voernoemt ofte den bringher van desen jeghenwordeghen
tsaertre eeweleke duerende ende ten voerseiden daghe / so soude joncfr annees voernoemt ofte de bringher van desen jeghe(n)-
wordeghen
tsaertre slaen sine hant an den voernoemden pant ghelijc an sijn proper erve Ende omme dat alle dese
voerseide dinghen selen bliuen goet vast ghestade ende wel ghehouden in alle der manieren dat se hier voerscreuen sijn
Ende in kenleecheden der waerheden hebben wij lantscepenen bouenghen dese letteren gheseghelt met onsen huuthanghe(n)den zeghele ende behouden elcs mans rechte / dit was ghedaen jnt jaer Ons heeren doe men screef dertienhondert
viue ende zestich den zestienden dach van der maent van december


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]