[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O117p
settlement Zottegem
region Oost-Vlaanderen
Wij lantschepenen van sotteghem maken Cont ende kenlijc allen den ghenen die desen presenten tsaert(re) sullen sien of horen lesen Dat Gillis van
op den bosch
heeft ghecocht wetteleke ende Redeleke ende wel vergolden Jeghen joncfrouwe grielen jan Raes wedewe van strijpen Ende jeghen ghee
raerde
haren sone . drie pond twalef. scellinghe paris siaers eerfeleker Renten Te betaelne te kerssauonde eerst commende Ende onbeg(re)pen van gheldin
ghen
. viertiennacht daer na Ende alsoe voert van jare te jare altoes al uulbetaelt te sine eerfeleke duerende met sulken ghelde alse de heere van den lande
jaerlijcs sal doen ontfaen van sinen Renten Ende wel es te wetene dat joncfrouwe griele ende gheeraert haer sone vorenghenoomt hebben op bracht wet
teleke
met vooghde dies behoufde den bailliu in handen in wetteleker versekertheden hare huyse ende hofstede boegaert ende weede al deen an dander hanghende
in allen den ghelaghen dat al gheleghen ende ghestaen es .vijf. dachwant groot lettel min of meer zuu(er) met sheeren tseynse sonder meer commers
der op ziinde al te gillis bouf van op den bosch vornoomt ende siere nacommers / Jn manieren ware dat zake dat hem joncfrouwe griele ende ghee-
raert
haer zone vornoomt Ofte die den vornoomden seke(re) mayteneren sal / niet ende betaelde elcs jaers eerfeleke duerende de vornoemde .drie. pond
twalef. scellinghe paris eerfeleker Renten ten vornoomden daghe dat dan gillis vornoomt Ofte sine nacomm(er)s mochte hant slaen an alden vornoom
den
seke(re) in allen den ghelaghen dat hij dan gheleghen ende ghestaen ware alse an sijn p(ro)per eerue behouden adelinx Rechte Ende ware dat zake
dat gillis vornoomt namaels bevonde dat der wet dochte dat de vornoomde seke(re) niet weert en ware jaerlijcs .zes. pond paris in pachte bouen shee(re)n
tseynse / dat ghebrec hebben joncfrouwe griele ende gheeraert haer sone vornoomt ghelooft op hem en(de) op al thare gillise vornoomt op sinen nacomm(er)s
op te Rechtene ende te warandeerne ten goetdinkene van der wet wanneer dats gillis vornoomt niet langhe(re) ontbeeren en wilt sonder sinen cost
Ende alle wetteleke coste die gillis vornoomt of sine nacomm(er)s doen moesten om de vornoomde Rente te ghecrijghene die moesten sij jnnen en(de)
verreeken an den vornoomden seke(re) costeloes ende al scadeloes sonder eenich v(er)minde(re)n van der principaelre Renten Ende dit was al ghedaen wel
ende wetteleke in alder manieren dat ment met wette sculdich was te doene na vsage en(de) costuyme van der vierscaren al bij maninghen van den
Bailliu Ende bij wijsdoeme van schepenen / Ende de voers seke(re) es gheleghen in strijpen ende ziinre joncfrouwe griele ende haer sone vornoomt nu
ter tijt op woennachtich Ende omme de Redene dat alle dese vornoomde dinghen zullen bliuen goet vast ghestade ende wel ghehouden in alder
manieren dat hier voersc(re)uen es / ende jn kennessen der waerheden Soe hebben wij lantschepenen bouenghenoomt desen presenten tsaerte(re) beseghelt
met onsen p(ro)peren seghele huut hanghende van onsen schependoeme behouden elcs mans Rechte Djt was ghedaen jnt jaer ons heeren doe men
screef .duysentich .drie .hondert .vierwaerf . twintich. ende .achte. tuutgane van December


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]