[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O111p
settlement Velzeke-Ruddershove
region Oost-Vlaanderen
Wij landscepenen van velzeke doen te wetene allen lieden dat vore ons com(m)en es in propren persone Jan tem(m)er Jans tem(m)ers sone was ende heeft verkent en(de) verlijt
dat hij heeft vercocht wel ende wetteleken lauwereinsse van langhhackere portre in ghend / drie ponde parisise tsiaers erfeleken durende om(m)e eene zekere som(m)e van
ghelde daer af dat hem Jan tem(m)er vors kent wel betaelt en(de) al vergolden van lauwereinsse voernoemt / te gheldene dese vors erfelike rente eewelic durende [te]lken
sente marien lichtmesse en(de) onbegrepen binne(n) viertien nachten naer elken termijn / ter stede binne(n) ghend daer lauwereins vors / ofte de houdere van desen tsaertre
woenachtich wesen sal / sonder lauwereins cost van langh hackere ofte shouders van desen tsaerte / Jn alsulken ghelde als daer me(n) erfelike rente ghemeenlic me[de]
betalen sal binne(n) ghend Ende dese vors erfelike rente heeft Jan tem(m)er vors ouer hem en(de) ouer sijn hoyr wettelic bewijst en(de) beset vp zesse dachwant lands leeghe(n)
de
vp den bosch Jnt velt neffens willems lande van den pitte an deen zide ende ghiselbrechts gruters lande an dander zide met tween Jnghelschen pen(n)inghen
der vte gaende te zotteghem en(de) eene(n) inghelschen te gauere Ende vort vp sijn huus ende hofstede met allen den ghelaghen dat soe ghestaen ofte gheleghen es
neffens den goede dat men heet tenversteenbeke // metten lande datter neffens gheleghen es zeuen dachwand metter stede groot lettel min of meer
dat gaet couterscult ende vter stede gaende een hondert eyere den spittale van velzeke en(de) twee grote den prochipape van velzeke en(de) sine(n) costre eene(n) groten
Ende al dit vors bewijs en(de) wettelic beset / heeft jan tem(m)er vors wettelic vp ghedreghen den hee(r)e in handen in wetteleken pande en(de) verzekertheden van der vors
erueleker renten / Jn manieren ware dat zake dat lauwereins vors / ofte sijn hoyr ende nacom(m)ers ofte de houdere van desen tsaertre niet vergolden en
ware telken sente marien lichtmesse van sine(n) drien ponden parisisen erueleker renten vors ofte binne(n) viertien nachten naer elken t(er)n onbegrepen ghe
lijc
dat vors es / so mach lauwereins vors / ofte sijn hoyr en(de) nacom(m)ers ofte de ghene die houdere sal sijn van desen tsaertre vertheeren ofte doen vertheere(n)
vp tvors bewijs tote viertien daghen langh na dat voer(s)e(ide) viertien nach[te] [leden] zullen sijn elkes daghes viere grote tornoyse / sonder de principale rente te
minderne / Ende waert dan so dat Jan tem(m)er ofte de ghene die dit vors bewijs houdende sal sijn niet en gholden lauwereinsse vors / ofte sine(n) hoyre(n) en(de)
nacom(m)ers / ofte den houdere van desen tsaertre / thenden desen viertien daghen sine vors drie pond parisise / en(de) daer toe de theere van viere groten sdaghes
also vors es / So mach lauwereins vors ofte sijn hoyr ende nacom(m)ers / ofte de bringhere van desen tsaertre / com(m)en an den hee(re) ende an de wet van velzeke Ende
toeghen sijn ghebrec / Ende dan zullene de heere en(de) de wet doen ten vors bewise na costume en(de) vsage van den lande behouden sheeren / en(de) adelincs rechte Ende
alle de coste ende thee(re)n die lauwereins / ofte sijn hoyr ofte de bringhere van desen tsaertre ghedaen sal hebben / om(m)e ten vors bewise wettelic te com(m)ene / dat
de ghene dien tvors bewijs aneghewijst mochte werden / sal moeten ghelden en(de) betalen lauwereinsse vors oft[e] sine(n) hoyre / ofte den houdere van den tsaertre alle de
coste theeren / achterdeele en(de) scaden die hire om(m)e ghehadt / ofte ghedaen sal hebben eer hij hand sal moghen slaen an tvors bewijs / Ende dit sonder minderinghe
van der principaelre renten / Ende alle dese vors dinghe ende elke zonderlinghe waren ghedaen wel wetteleken ende al wetteleken also men se sculdich was te doene
met allen den wetteleken maninghen ende vonnessen diere toe behoerde[n] naer costume Ende vsage van den lande // Ende om(m)e dat zij moeten sijn ende bliuen goet
vast / zeker / ghestade / ende wel ghehouden teeweliken daghen Jn der manieren dat zij vorscreuen sijn hebben wij landscepene(n) van velzeke vors desen Jegheworde-
ghen
tsaertre bezeghelt met onsen ghemeene(n) zeghele Jn orconscepen en(de) kennessen der waerheden Dit was ghedaen swoensdaghes naer onser vrouwen-
dach lichtmesse
Jnt Jaer ons heeren als men screef dusentich driehondert en(de) zestich


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]